Vytvoriť faktúru

PROMO ACTIVITY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROMO ACTIVITY
IČO 35730714
DIČ 2020210610
IČ DPH SK2020210610
Dátum vzniku 28 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROMO ACTIVITY
Kopčianska 10
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 752 758 €
Zisk -38 796 €
Aktíva 553 614 €
Vlastný kapitál 30 437 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245980797, 0245980798, 0903445202
Mobile phone(s) +421903445202
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 111,852
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 21,109
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 21,109
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,109
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 82,492
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,213
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 9,213
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 94,650
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 94,650
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,650
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 356
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 356
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -21,727
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,138
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -34,865
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,251
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,251
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 111,852
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -57,946
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -26,454
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,454
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,796
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 159,798
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 806
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 806
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 139,136
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 68,382
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 68,382
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 45,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,508
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,375
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,615
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,256
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 19,856
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,000
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 10,000
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,750,664
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,752,758
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 49,559
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,701,104
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,095
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,778,464
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 141
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 126,488
D. Služby (účtová skupina 51) 1,576,049
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 55,312
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 39,225
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 13,315
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,772
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,689
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,642
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,642
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 143
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,706
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,985
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 17
XII. Kurzové zisky (663) 17
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,667
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,687
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,687
O. Kurzové straty (563) 35
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,945
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,650
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -37,356
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,440
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,440
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,796
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 29.11.2016