Vytvoriť faktúru

MARBEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MARBEN
IČO 35730749
DIČ 2020228771
IČ DPH SK2020228771
Dátum vzniku 29 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARBEN
Štefana Králika 20
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 548 €
Zisk -27 378 €
Aktíva 10 201 €
Vlastný kapitál -40 063 €
Kontaktné informácie
Email marben@rainside.sk
Phone(s) 0249246377
Fax(es) 0249246322
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,641
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,581
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,001
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 1,001
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 158
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 158
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 422
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 218
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 204
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,060
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,060
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,641
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -67,442
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 331
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 331
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -47,034
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,481
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -49,515
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -27,378
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 70,083
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,291
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,291
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 67,792
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,452
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,452
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 31,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 749
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 347
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,284
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 42,458
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,548
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 42,458
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,836
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 30,776
D. Služby (účtová skupina 51) 18,441
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,562
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,764
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,811
4. Sociálne náklady (527, 528) -13
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 649
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 649
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 408
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -26,288
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -49,217
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 130
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -130
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,418
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -27,378
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015