Vytvoriť faktúru

RATUFA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RATUFA
IČO 35730773
DIČ 2020268822
IČ DPH SK2020268822
Dátum vzniku 28 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo RATUFA
Tabakova 21
93401
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 98 963 €
Zisk 35 920 €
Aktíva 781 404 €
Vlastný kapitál 112 817 €
Kontaktné informácie
Email ratufareality@gmail.com
Phone(s) 0903759769, 0903759766
Mobile phone(s) 0903759766
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 812,646
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 732,517
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 732,517
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 243,445
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 244,082
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,010
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 238,980
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 80,129
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 73,309
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 63,309
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,309
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,820
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,731
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,089
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 812,646
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 141,062
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 136,596
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 136,596
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,517
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 9,517
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -40,971
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -40,971
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,920
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 671,584
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 24
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 24
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 671,360
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 445,082
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 445,082
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 214,162
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,116
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 98,963
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 98,963
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 88,183
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,780
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 50,870
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,271
D. Služby (účtová skupina 51) 11,209
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 456
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 355
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 101
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,411
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 22,130
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22,130
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,004
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 389
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 48,093
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 70,703
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 114
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -114
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,979
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,059
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 12,059
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,920
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015