Vytvoriť faktúru

EMPIRIA CONSULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMPIRIA CONSULT
IČO 35730838
DIČ 2020268723
IČ DPH SK2020268723
Dátum vzniku 30 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo EMPIRIA CONSULT
Gagarinova 7/b
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 193 565 €
Zisk -44 729 €
Aktíva 417 307 €
Vlastný kapitál 4 604 €
Kontaktné informácie
Email empiria@empiria-consult.sk
Phone(s) 0243634216, 0243634224
Fax(es) 0243634225
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 141,833
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 139,333
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 139,333
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,500
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 345,718
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 5,728
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 260,756
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 41,360
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 37,663
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 487,551
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -49,458
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,200
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,200
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,320
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -41,249
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44,729
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 537,009
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 48,184
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 309,700
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 268,612
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 8,999
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,610
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,479
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,734
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 391
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 176,000
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 193,565
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 149,200
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30,583
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,782
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 234,650
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,617
C. Služby (účtová skupina 51) 75,830
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 68,966
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 874
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 47,535
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,755
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,073
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -41,085
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 52,753
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 628
X. Výnosové úroky (662) 627
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,312
M. Nákladové úroky (562) 3,027
N. Kurzové straty (563) 5
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 280
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,684
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -43,769
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -44,729
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.08.2016