Vytvoriť faktúru

MABO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MABO
IČO 35730846
DIČ 2020210533
IČ DPH SK2020210533
Dátum vzniku 28 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MABO
Jána Stanislava 28A
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 020 913 €
Zisk 69 311 €
Aktíva 411 501 €
Vlastný kapitál 121 733 €
Kontaktné informácie
Email mabo@mabo.sk
Phone(s) 0253630317, 0262413331, 0262413457
Fax(es) 0253630318, 0262413429
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 510,394
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,137
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,137
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,137
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 484,639
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 270,786
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,061
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 269,725
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 32,141
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 468
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 468
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 31,673
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 138,125
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 134,285
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 134,285
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,649
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 191
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,587
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,177
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 40,410
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,618
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,618
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 510,394
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 191,044
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 82,985
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 31,084
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 31,084
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 69,311
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 319,298
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,480
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 6,517
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 963
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 307,168
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 284,049
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 284,049
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,266
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,737
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,116
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,650
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,650
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 52
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 52
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,007,794
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,020,913
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,939,169
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 68,625
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,240
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,879
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,932,455
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,610,814
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,885
D. Služby (účtová skupina 51) 156,930
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 99,751
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 71,567
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,021
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,163
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,777
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,126
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,126
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) -8
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,574
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,606
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 88,458
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 203,165
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 716
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 712
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,260
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 545
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 545
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,715
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,544
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 84,914
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,603
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,603
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 69,311
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015