Vytvoriť faktúru

CONTINENTAL FILM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CONTINENTAL FILM
IČO 35730897
DIČ 2020210621
IČ DPH SK2020210621
Dátum vzniku 30 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CONTINENTAL FILM
Ševčenkova 19
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 440 531 €
Zisk 475 811 €
Aktíva 3 109 702 €
Vlastný kapitál 151 197 €
Kontaktné informácie
Email cofilm@cofilm.sk
Phone(s) 0243422902, 0220851911, 0220851903
Mobile phone(s) 0905906594
Fax(es) 0220851901
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,388,986
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,143,215
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 457,217
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 399,591
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 57,626
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,685,998
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 4,685,998
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,222,948
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,860
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,860
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,151,103
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 745,767
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 745,767
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 405,336
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 68,985
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,348
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 64,637
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22,823
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,622
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19,201
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,388,986
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 627,008
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 10,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 10,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 140,197
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 140,197
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 475,811
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,761,978
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 40,543
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 32,523
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,186
12. Odložený daňový záväzok (481A) 834
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,870,347
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 649,221
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 649,221
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,173,245
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 939,685
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,861
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,161
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 95,174
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,839
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,839
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,843,249
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,274,979
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,440,531
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 34,099
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,240,880
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 10,704
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 154,848
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,184,257
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 26,903
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 157,815
D. Služby (účtová skupina 51) 2,727,236
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 181,805
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 131,730
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,466
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,609
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,364
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 74,633
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 74,633
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,548
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,545
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,408
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 256,274
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 363,025
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 396,713
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 334,408
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 334,408
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 62,190
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 62,190
XII. Kurzové zisky (663) 115
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 134,351
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 113,899
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 113,899
O. Kurzové straty (563) 467
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 19,985
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 262,362
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 518,636
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 42,825
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 41,991
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 834
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 475,811
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015