Vytvoriť faktúru

TECHNO TIP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TECHNO TIP
IČO 35730927
DIČ 2020228815
IČ DPH SK2020228815
Dátum vzniku 30 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHNO TIP
Púchovská 16
83505
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 136 154 €
Zisk 1 321 €
Aktíva 776 038 €
Vlastný kapitál 323 381 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244649515, 244649125
Fax(es) 0244649511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 609,052
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,869
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,869
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,282
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 24,587
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 581,171
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 40,045
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 14
3. Výrobky (123) - /194/ 5,495
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 34,536
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 71,717
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 71,717
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 220,865
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 220,592
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 220,592
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 273
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 248,544
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 193
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 248,351
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,012
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,011
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 609,052
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 274,703
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 282,152
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 282,152
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8,235
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -17,005
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,005
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,321
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 334,349
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,553
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,056
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 5,497
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 5,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 5,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 280,878
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 246,847
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 246,847
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,078
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,758
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,516
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,679
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 39,918
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,701
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 29,217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,134,470
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,136,154
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,080,818
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 44,081
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,846
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,992
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,122,917
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 762,629
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,783
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 1,759
D. Služby (účtová skupina 51) 96,937
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 199,009
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 146,920
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 48,894
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,195
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,252
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,119
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,119
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -34,334
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50,763
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,237
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 241,637
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 162
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 18
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 18
XII. Kurzové zisky (663) 144
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,414
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 911
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 911
O. Kurzové straty (563) 1,048
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 455
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,252
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,985
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,664
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,884
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 6,780
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,321
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35730927 DIČ: 2020228815 IČ DPH: SK2020228815
 • Sídlo: TECHNO TIP, Púchovská 16, 83505, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Októbra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Roman Suchý Brnenská 791/67 Košice 040 11 01.02.2008
  Mgr. Štefan Fazekas Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01 18.03.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Roman Suchý 70 538 € (25%) Brnenská 791/67 Košice 040 11
  Mgr. Štefan Fazekas 70 538 € (25%) Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01
  Ing. Patrik Plichta 70 538 € (25%) Košice 040 11
  Jozef Bajla 70 538 € (25%) Pezinok 902 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.05.2015Noví spoločníci:
   Mgr. Štefan Fazekas Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Štefan Fazekas Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 18.03.2013
   26.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Štefan Fazekaš Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Štefan Fazekaš Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 18.03.2013
   23.04.2013Nové obchodné meno:
   TECHNO TIP, s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   Skladovanie
   Výroba nádrží a nádob z kovu a plastu
   Výroba výrobkov z betónu
   Prenájom hnuteľných vecí
   Výroba jednoduchých výrobkov z kovu
   Prípravné práce k realizácii stavby
   Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   Výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
   Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
   Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby.
   Dodávka a montáž zariadení na zachytávanie a využitie povrchovej vody pre poľnohospodárstvo, priemysel, závlahy a ostatných odberateľov
   Dodávka a montáž zariadení na odvedenie dažďových a odpadových vôd
   Noví spoločníci:
   Roman Suchý Brnenská 791/67 Košice 040 11
   Ing. Patrik Plichta Hronská 205/11 Košice 040 11
   Jozef Bajla Svätoplukova 2668/5 Pezinok 902 01
   Mgr. Štefan Fazekaš Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Štefan Fazekaš Nezábudková 3096/7 Galanta 924 01 Vznik funkcie: 18.03.2013
   22.04.2013Zrušené obchodné meno:
   Purator - Techno Tip, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Purator Central and Eastern Europe, Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság Prielle Kornélia u. 7 Budapest 1117 Maďarská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.02.2008Nový štatutárny orgán:
   Roman Suchý Brnenská 791/67 Košice 040 11 Vznik funkcie: 01.02.2008
   04.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Bálint Horváth Thököly u. 23 Budaörs 2040 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.05.2004
   31.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Károly Kovács Dózsa 1 8252 Balaton Szeperd Maďarská republika Vznik funkcie: 10.11.2003
   01.05.2004Noví spoločníci:
   Purator Central and Eastern Europe, Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság Prielle Kornélia u. 7 Budapest 1117 Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   Bálint Horváth Thököly u. 23 Budaörs 2040 Maďarská republika Vznik funkcie: 01.05.2004
   30.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Purator Central and Eastern Europe, Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság Prielle Kornélia u. 7 1117 Budapest Maďarská republika
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Púchovská 16 Bratislava Vznik funkcie: 30.10.1997
   10.11.2003Nové obchodné meno:
   Purator - Techno Tip, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Purator Central and Eastern Europe, Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság Prielle Kornélia u. 7 1117 Budapest Maďarská republika
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl.Ing. Károly Kovács Dózsa 1 8252 Balaton Szeperd Maďarská republika Vznik funkcie: 10.11.2003
   09.11.2003Zrušené obchodné meno:
   Techno Tip, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   15.08.2003Noví spoločníci:
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   14.08.2003Zrušeny spoločníci:
   PURATOR Slovakia s.r.o. IČO: 35 716 916 Púchovská 16 Bratislava 825 05
   08.07.2003Noví spoločníci:
   PURATOR Slovakia s.r.o. IČO: 35 716 916 Púchovská 16 Bratislava 825 05
   07.07.2003Zrušeny spoločníci:
   KR Dkfm. Dr. Franz Dolezal-Brandenberger Schönbrunner Strasse 13 A-1052 Viedeň Rakúsko
   Ing. Georg Kastenmeier Hasengasse 24 A-2384 Breitenfurt Rakúsko
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   06.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Georg Kastenmeier Hasengasse 24 A-2384 Breitenfurt Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Púchovská 16 Bratislava Vznik funkcie: 30.10.1997
   05.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Georg Kastenmeier Anton Braumgartner-Strasse 44/C1/05/04 A-1230 Wien Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Púchovská 16 Bratislava
   27.03.2001Noví spoločníci:
   KR Dkfm. Dr. Franz Dolezal-Brandenberger Schönbrunner Strasse 13 A-1052 Viedeň Rakúsko
   Ing. Georg Kastenmeier Anton Braumgartner-Strasse 44/C1/05/04 A-1230 Wien Rakúsko
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   26.03.2001Zrušeny spoločníci:
   KR Dkfm. Dr. Franz Dolezal-Brandenberger Schönbrunner Strasse 13 A-1052 Viedeň Rakúsko
   Ing. Georg Kastenmeier Anton Braumgartner-Strasse 44/C1/05/04 A-1230 Wien Rakúsko
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   19.12.2000Noví spoločníci:
   KR Dkfm. Dr. Franz Dolezal-Brandenberger Schönbrunner Strasse 13 A-1052 Viedeň Rakúsko
   Ing. Georg Kastenmeier Anton Braumgartner-Strasse 44/C1/05/04 A-1230 Wien Rakúsko
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   18.12.2000Zrušeny spoločníci:
   KR Dkfm. Dr. Franz Dolezal-Brandenberger Schönbrunner Strasse 13 A-1052 Viedeň Rakúsko
   Ing. Georg Kastenmeier Anton Braumgartner-Strasse 44/C1/05/04 A-1230 Wien Rakúsko
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   30.10.1997Nové obchodné meno:
   Techno Tip, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Púchovská 16 Bratislava 835 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a výkonu služieb
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia, úpravy vôd, likvidácie kanalizačných splaškov a kalov
   inžinierska činnosť s výnimkou vybraných činností v stavebníctve
   predaj na priamu konzumáciu:
   nealkoholických a priemyselne vybraných mliečnych nápojov, koktailov vína, destilátov
   tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál, ak na ich priamu konzumáciu nie je k dispozícií viac ako 8 miest
   výroba strojov a zariadení na čistenie a úpravu vôd a na likvidáciu splaškov a kalov
   Noví spoločníci:
   KR Dkfm. Dr. Franz Dolezal-Brandenberger Schönbrunner Strasse 13 A-1052 Viedeň Rakúsko
   Ing. Georg Kastenmeier Anton Braumgartner-Strasse 44/C1/05/04 A-1230 Wien Rakúsko
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dr. Susanne Pirkner-Thuma Friedrich Schmidt Platz 6 A-1080 Wien Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : Púchovská 16 Bratislava