Vytvoriť faktúru

FCCA Partners - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FCCA Partners
IČO 35731010
Dátum vzniku 06 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FCCA Partners
Židovská 19
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 663 €
Zisk -481 €
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 6,511
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,511
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,494
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,494
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,494
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,017
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,385
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 632
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 6,511
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -18,818
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,307
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) -332
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -24,976
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -24,976
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -481
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,329
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 19
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 19
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 25,310
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,117
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,117
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 17,999
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 714
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,663
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,663
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,663
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,557
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 133
D. Služby (účtová skupina 51) 1,424
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 106
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 106
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 107
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 107
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -107
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -481
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.12.2015