Vytvoriť faktúru

Therma K.M. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Therma K.M.
IČO 35731028
DIČ 2020251420
IČ DPH SK2020251420
Dátum vzniku 03 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Therma K.M.
Ružová dolina 27
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 429 305 €
Zisk 88 095 €
Aktíva 452 223 €
Vlastný kapitál 186 470 €
Kontaktné informácie
Email therma@stonline.sk
Webová stránka http://www.thermakm.sk
Phone(s) +421253415761
Mobile phone(s) +421903512544, +421911512544, +421911512543
Fax(es) 0253415761
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 746,043
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 128,335
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 128,335
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 18,207
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,620
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 20,422
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 88,086
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 614,649
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,933
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,933
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,655
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 1,655
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,655
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 603,432
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 603,088
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 603,088
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 100
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 244
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,629
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,200
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,429
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,059
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,059
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 746,043
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 277,112
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 181,714
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 181,714
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 88,095
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 468,931
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,462
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,462
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 446,368
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 142,931
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 142,931
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 228,084
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,396
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,607
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,350
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 13,101
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,101
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,429,305
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,429,305
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,429,305
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,314,590
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 244,917
D. Služby (účtová skupina 51) 507,416
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 534,593
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 458,044
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 65,016
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,533
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,094
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,305
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,305
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 40
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,225
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 114,715
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 676,972
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,408
O. Kurzové straty (563) 124
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,284
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,401
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 113,314
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 25,219
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 25,219
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 88,095
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015