Vytvoriť faktúru

ALTIUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ALTIUS
IČO 35731133
DIČ 2020219080
IČ DPH SK2020219080
Dátum vzniku 04 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALTIUS
Strmý vŕšok 109
84106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 239 €
Zisk -6 227 €
Aktíva 81 165 €
Vlastný kapitál -21 306 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421265456066, +421265456069
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 88,191
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 87,605
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 87,605
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 72,217
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 15,388
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 586
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 240
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 240
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 346
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 335
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 88,191
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -27,533
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,016
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,016
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -28,962
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -28,962
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,227
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 115,724
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 115,724
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,536
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,536
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,228
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 240
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,239
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 239
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,383
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 60
D. Služby (účtová skupina 51) 64
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 32
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 24
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 45
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,616
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,616
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,566
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -5,144
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 115
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 123
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -123
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,267
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,227
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015