Vytvoriť faktúru

CI.5. - COMMUNICATION and INFORMATION FIVE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CI.5. - COMMUNICATION and INFORMATION FIVE
IČO 35731168
DIČ 2020251266
IČ DPH SK2020251266
Dátum vzniku 04 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CI.5. - COMMUNICATION and INFORMATION FIVE
Exnárova 43
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 66 656 €
Zisk -3 101 €
Aktíva 11 303 €
Vlastný kapitál 557 €
Kontaktné informácie
Email ci5@ci5.sk
Webová stránka http://www.ci5.sk
Phone(s) +421252453525
Mobile phone(s) +421910620880
Fax(es) 0252453525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 22,993
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,449
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,523
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,523
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,523
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,926
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 259
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,667
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 544
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 544
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,993
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,544
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,746
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,143
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -21,889
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -3,101
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,537
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 439
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 439
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 24,752
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,215
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,215
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 614
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 343
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,961
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 119
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 346
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 346
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 17,845
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 66,656
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 17,845
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 48,811
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 68,657
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,959
D. Služby (účtová skupina 51) 16,514
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,040
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,578
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,407
4. Sociálne náklady (527, 528) 55
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 353
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,543
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,543
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,248
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,001
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -32,628
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 141
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 141
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -140
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,141
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -3,101
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015