Vytvoriť faktúru

VitaMAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VitaMAX
IČO 35731176
DIČ 2020242191
IČ DPH SK2020242191
Dátum vzniku 31 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VitaMAX
Vyšehradská 3713/8
85106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 468 411 €
Zisk -1 034 245 €
Aktíva 3 329 529 €
Vlastný kapitál -322 410 €
Kontaktné informácie
Email korlea@nextra.sk
Phone(s) 0243637519, 0243637517, 0337719333
Mobile phone(s) 0903789113, 0905437107, 0905450330, 0905450331, 0908792022
Fax(es) 0243637517
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,179,336
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,199,287
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,188,997
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 711,635
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 68,768
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,587
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 390,007
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 10,290
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 10,290
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 977,195
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 418,821
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,778
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 555
3. Výrobky (123) - /194/ 5,665
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 407,823
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 488,368
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) -957,040
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ -957,040
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,445,408
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 70,006
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 55,204
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,802
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,854
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,854
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,179,336
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,356,656
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -329,382
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 112,418
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -441,800
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,034,245
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,529,310
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,208
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,208
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,522,100
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63,992
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,992
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 609,042
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,859
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,099
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,359
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,828,749
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,002
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,002
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 6,682
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 6,682
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 423,183
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 468,411
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 103,814
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 319,369
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 1,256
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,426
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 32,546
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,497,413
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 177,173
D. Služby (účtová skupina 51) 100,939
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 95,465
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 60,939
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,729
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,797
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,375
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 54,204
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 54,204
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 995,817
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,440
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,029,002
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 146,327
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 48
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,334
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6
O. Kurzové straty (563) 258
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,070
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,282
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,033,284
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,034,245
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.03.2016