Vytvoriť faktúru

DAN Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DAN Slovakia
IČO 35731206
DIČ 2020210588
IČ DPH SK2020210588
Dátum vzniku 04 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DAN Slovakia
Dvorčianska 74
94905
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 593 152 €
Zisk -190 132 €
Aktíva 4 549 409 €
Vlastný kapitál 2 470 109 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0376513615, 0376550373, 0376550422, 0376554868, 0376554869, 0376554870, 0376579761, 00376554868
Mobile phone(s) +421915807106
Fax(es) 0376554869
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,252,145
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,832,276
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,844,203
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 254,092
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,201,424
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 735,137
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 6,205
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 646,069
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 1,276
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) -11,927
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ -11,927
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 417,721
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 267,888
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 62,260
3. Výrobky (123) - /194/ 160,785
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 44,843
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 98,086
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 85,895
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,895
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 12,347
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -156
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 51,747
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,422
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 50,325
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,148
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,513
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 635
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,252,145
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,278,901
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,410,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,410,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 22,330
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,330
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,808
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,808
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -11,927
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -11,927
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 46,822
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 46,822
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -190,132
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,973,244
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,848,024
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,281,420
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 500,267
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,383
12. Odložený daňový záväzok (481A) 56,954
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 117,126
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 95,730
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,730
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,775
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 7,301
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,090
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,230
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,094
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,094
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,385,593
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,593,152
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 118,033
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,185,129
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 80,727
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 57,189
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 5,378
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 128,069
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,627
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,746,901
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 109,780
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 911,155
D. Služby (účtová skupina 51) 104,977
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 204,174
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 146,725
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 51,366
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,083
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 27,882
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 114,882
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 114,882
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 271,114
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,937
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -153,749
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 320,544
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,830
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 38
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 38
XII. Kurzové zisky (663) 10,792
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 25,178
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 11,927
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,268
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,268
O. Kurzové straty (563) 1,942
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,041
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,348
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -168,097
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,035
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 22,028
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -190,132
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731206 DIČ: 2020210588 IČ DPH: SK2020210588
 • Sídlo: DAN Slovakia, Dvorčianska 74, 94905, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Novembra 1997
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.1998Nové sidlo:
   Dvorčianska 74 Nitra 949 05
   Noví spoločníci:
   Plastika a.s. IČO: 00 152 781 Novozámocká cesta 222 Nitra 949 53
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Baltazár Kováč Kamenná 42 Nitra
   Ing. Marián Štefánik Ďumbierska 17 Nitra
   10.11.1998Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   04.11.1997Nové obchodné meno:
   DAN Slovakia, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 852 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba výrobkov a polotovarov z plastov
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Machovič Hlaváčikova 3176/37 Bratislava
   Ing. Dušan Obetko Gaštanová 10 Bratislava
   Ing. Pavel Obetko Drobného 17 Bratislava