Vytvoriť faktúru

TOMSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TOMSTAV
IČO 35731222
DIČ 2020228914
IČ DPH SK2020228914
Dátum vzniku 29 Októbra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TOMSTAV
Grösslingova 45
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 127 440 €
Zisk -297 251 €
Aktíva 6 991 293 €
Vlastný kapitál 1 830 140 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0910976318, 0220923214
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,832,398
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,850,989
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,850,989
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,372,090
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 202,248
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 90,371
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 186,280
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,973,403
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 469,168
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 52,164
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 11,700
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 405,304
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 324,640
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 138,076
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 138,076
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 186,564
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,760,567
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 402,934
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 402,934
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 1,771,472
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 586,118
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 35
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 419,028
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,257
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 410,771
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,006
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,818
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,188
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,832,398
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,217,620
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,995,850
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,995,850
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,775,260
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 133,306
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 133,306
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,389,545
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 56,206
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,445,751
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -297,251
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,614,767
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 283,088
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 246,376
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 246,376
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,888
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 10,876
12. Odložený daňový záväzok (481A) 16,948
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,297,020
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,050,740
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,050,740
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,989
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,066
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 211,728
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,497
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 34,659
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,159
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 13,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 8
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 3
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,764,722
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,127,440
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 120,262
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,398,653
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,187,548
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,464,313
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 881,034
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,256
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,346,326
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 76,843
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,440,501
D. Služby (účtová skupina 51) 1,543,511
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 410,177
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 295,410
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 102,886
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,881
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,911
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 73,341
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 73,341
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 787,226
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -16,891
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,707
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -218,886
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 181,295
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 33,841
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 27,392
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 27,392
XII. Kurzové zisky (663) 6,449
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 121,056
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 107,003
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 107,003
O. Kurzové straty (563) 11,721
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,332
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87,215
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -306,101
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -8,850
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,884
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -11,734
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -297,251
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.09.2016