Vytvoriť faktúru

MK - servis - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MK - servis
IČO 35731231
DIČ 2020200864
IČ DPH SK2020200864
Dátum vzniku 04 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MK - servis
Agátova 461/2
90045
Malinovo
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 136 036 €
Zisk 22 854 €
Aktíva 274 225 €
Vlastný kapitál -117 416 €
Kontaktné informácie
Email jan.mokran@zoznam.sk
Phone(s) 0903703024, 0315625331
Mobile phone(s) +421903750646, 0903129728, 0903475568, 0903703024, 0903750646
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 332,864
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 63,230
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 63,230
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,646
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,277
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,307
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 267,999
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 153
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 153
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 232,493
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 172,207
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 172,207
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 55,400
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,886
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 35,353
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 715
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 34,638
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,635
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,635
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 332,864
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -94,562
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 939
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 939
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -124,994
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -124,994
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,854
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 427,426
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26,471
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 24,341
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,130
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 50,552
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 331,785
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 203,075
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 203,075
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 117,418
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,872
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,518
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,385
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 517
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,322
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 7,322
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 11,296
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,004,589
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,136,036
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 241,250
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 894,749
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,099,659
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 373,304
D. Služby (účtová skupina 51) 596,445
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 109,968
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 79,239
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 27,533
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,196
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,102
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,793
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,793
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 432
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,615
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 36,377
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 166,250
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 153
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 153
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 153
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,077
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 8,918
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 8,918
O. Kurzové straty (563) 69
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,090
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,924
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 26,453
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,599
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,599
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,854
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 07.10.2015