Vytvoriť faktúru

ERAD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ERAD
IČO 35731281
DIČ 2020268734
IČ DPH SK2020268734
Dátum vzniku 28 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ERAD
Klemensova 17
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 216 051 €
Zisk 16 171 €
Aktíva 796 060 €
Vlastný kapitál 156 917 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903757045
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 676,106
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 645,568
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 49,930
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 30,538
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,311
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 34,567
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,001
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,576
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 734,417
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 171,631
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 16,597
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,660
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 137,203
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 16,171
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 562,786
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 23,519
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 103,975
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36,873
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 580
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 672
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 65,850
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 435,292
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 216,051
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,513
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 190,924
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6,814
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,800
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 200,810
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 10,820
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 20,293
C. Služby (účtová skupina 51) 91,486
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 7,393
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,609
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 64,081
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) -4,703
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,831
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,241
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 90,652
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 8,907
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 8,906
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,634
M. Nákladové úroky (562) 2,406
N. Kurzové straty (563) 5
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 223
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 6,273
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 21,514
P. Daň z príjmov (591, 595) 5,343
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 16,171
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015