Vytvoriť faktúru

EDICO SK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDICO SK
IČO 35731478
DIČ 2020268855
IČ DPH SK2020268855
Dátum vzniku 05 Novembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo EDICO SK
Matúšova 12
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 886 704 €
Zisk 39 782 €
Aktíva 699 130 €
Vlastný kapitál 165 922 €
Kontaktné informácie
Email edico@edico.sk
Phone(s) 0263811816
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 335,925
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 130,002
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 12,369
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,869
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 10,500
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 117,633
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 117,633
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 199,889
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 20,407
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 20,407
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 144,858
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 143,581
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 143,581
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 939
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 338
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 34,624
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,771
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 32,853
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,034
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,034
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 335,925
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 193,074
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,200
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,640
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,640
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 113,452
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 113,452
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 39,782
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 125,351
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,841
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,853
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 16,988
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 100,547
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 45,527
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 45,527
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,618
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,439
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,954
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,963
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,963
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 17,500
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 17,500
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 723,727
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 886,704
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 42,014
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 681,713
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,933
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 155,044
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 841,429
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 32,247
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,380
D. Služby (účtová skupina 51) 266,708
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 357,185
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 259,238
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 90,599
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,348
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,416
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 139,222
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 139,222
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,271
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 45,275
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 388,392
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,618
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 916
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 916
O. Kurzové straty (563) 140
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,562
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,613
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,662
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 39,782
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 23.05.2016