Vytvoriť faktúru

SL-EL DESIGN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SL-EL DESIGN
IČO 35731494
DIČ 2020251156
IČ DPH SK2020251156
Dátum vzniku 05 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SL-EL DESIGN
Záhradnícka 151
82005
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 180 977 €
Zisk 13 608 €
Aktíva 226 559 €
Vlastný kapitál 79 647 €
Kontaktné informácie
Email gabika.nagyova@gmail.com
Phone(s) 0903233144
Mobile phone(s) 0903233144
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 276,838
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 53,870
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 53,870
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 53,870
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 219,487
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 237
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 237
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,669
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,669
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,669
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 205,581
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 201,977
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,604
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,481
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,227
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,254
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 276,838
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,255
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,266
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,266
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 70,742
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 70,742
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,608
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 183,583
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 268
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 268
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 47,229
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 136,086
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 116,696
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 116,696
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 384
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 194
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,812
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 123,061
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 180,977
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,726
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 106,335
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 57,916
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 158,079
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,371
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 42,068
D. Služby (účtová skupina 51) 49,183
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 9,869
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,227
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,538
4. Sociálne náklady (527, 528) 104
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 624
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,093
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 14,093
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 26,179
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,818
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,874
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,898
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,439
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,885
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,476
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,476
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 409
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,885
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,013
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,405
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,405
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,608
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015