Vytvoriť faktúru

KUBUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KUBUS
IČO 35731524
DIČ 2020268899
IČ DPH SK2020268899
Dátum vzniku 03 Novembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KUBUS
Révová 7
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 17 199 €
Zisk 4 972 €
Aktíva 88 683 €
Vlastný kapitál 84 439 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 00905 7083830905 708383, 0900905 708383
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 62,664
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 59,914
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,750
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 33,191
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 20,639
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,552
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 95,855
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 89,411
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 139,440
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 139,440
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 217
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -55,218
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,972
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 6,444
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 6,444
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,486
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,958
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 17,199
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 17,199
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 11,185
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 3,695
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,490
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,014
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,504
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 82
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 82
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 5,932
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,972
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731524 DIČ: 2020268899 IČ DPH: SK2020268899
 • Sídlo: KUBUS, Révová 7, 81102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 03 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PaedDr. Juraj Pčolinský podpredseda Šancová 25 Bratislava 831 04 04.07.2006
  Ing. Miroslav Papay člen Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 Bratislava 18.01.2008
  Valentína Kasperová predseda Donská 17 Bratislava 841 06 21.05.2015
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.06.2015Nový štatutárny orgán:
   Valentína Kasperová - predseda Donská 17 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 21.05.2015
   09.06.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Chudý - predseda Opletalova 7063/86 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 31.12.2013
   23.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Chudý - predseda Opletalova 7063/86 Bratislava-Devínska Nová Ves 841 07 Vznik funkcie: 31.12.2013
   22.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kolesár - predseda V. Clementisa 214 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 04.07.2006
   30.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Papay - člen Jozefa Mikisitsa 506/6 Bratislava 851 10 Bratislava Vznik funkcie: 18.01.2008
   29.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Scarlet Wimmer - člen Na kopci č. 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.07.2006
   14.12.2007Nové sidlo:
   Révová 7 Bratislava 811 02
   13.12.2007Zrušené sidlo:
   Palárikova 15 Bratislava 811 04
   20.07.2006Nové sidlo:
   Palárikova 15 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Juraj Pčolinský - podpredseda Šancová 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 04.07.2006
   Ing. Martin Kolesár - predseda V. Clementisa 214 Hnúšťa 981 01 Vznik funkcie: 04.07.2006
   Scarlet Wimmer - člen Na kopci č. 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.07.2006
   19.07.2006Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 7 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viliam Almáši - člen Prachatická 17 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 15.02.2000
   Mgr. Juraj Pčolinský - predseda predstavenstva Šancová 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 03.11.1997
   Scarlet Rafajdusová - podpredseda predstavenstva Na kopci č. 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.12.2002
   30.09.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Viliam Almáši - člen Prachatická 17 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 15.02.2000
   Mgr. Juraj Pčolinský - predseda predstavenstva Šancová 25 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 03.11.1997
   Scarlet Rafajdusová - podpredseda predstavenstva Na kopci č. 38 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 06.12.2002
   29.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Viliam Almáši - člen Prachatická 17 Zvolen 960 01
   Mgr. Ivan Ďuďák - podpredseda Jána Dalloša 1353/39 Sládkovičovo 925 21
   Mgr. Juraj Pčolinský - predseda predstavenstva Šancová 25 Bratislava 831 04
   02.05.2000Nové sidlo:
   Sládkovičova 7 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Viliam Almáši - člen Prachatická 17 Zvolen 960 01
   Mgr. Ivan Ďuďák - podpredseda Jána Dalloša 1353/39 Sládkovičovo 925 21
   01.05.2000Zrušené sidlo:
   Gunduličová 12 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   PhDr. Tibor Kružlík - člen predstavenstva Znievska 28 Bratislava 851 06
   Richard Szelle - podpredseda predstavenstva Dolná ul. 167/113 Zohor 900 51
   12.04.1999Nový štatutárny orgán:
   Richard Szelle - podpredseda predstavenstva Dolná ul. 167/113 Zohor 900 51
   11.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Haško , CSc. - podpredseda predstavenstva Romanova 33 Bratislava 851 02
   27.11.1997Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Haško , CSc. - podpredseda predstavenstva Romanova 33 Bratislava 851 02
   PhDr. Tibor Kružlík - člen predstavenstva Znievska 28 Bratislava 851 06
   26.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Jaroslav Haško , CSc. - člen predstavenstva Romanova 33 Bratislava 851 02
   PhDr. Tibor Kružlík - podpredseda predstavenstva Znievska 28 Bratislava 851 06
   03.11.1997Nové obchodné meno:
   KUBUS, a.s.
   Nové sidlo:
   Gunduličová 12 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účlom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), s výnimkou predaja (tovaru), ktorý nie je voľnou živnosťou
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností a prenájom nehnuteľností
   reklamná činnosť
   organizovanie výstav a veľtrhov
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a kultúrnych podujatí
   vydavateľská a nakladateľská činnosť
   prieskum trhu a výskum verejnej mienky
   poradenská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   RNDr. Jaroslav Haško , CSc. - člen predstavenstva Romanova 33 Bratislava 851 02
   PhDr. Tibor Kružlík - podpredseda predstavenstva Znievska 28 Bratislava 851 06
   Mgr. Juraj Pčolinský - predseda predstavenstva Šancová 25 Bratislava 831 04