Vytvoriť faktúru

SAHM Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SAHM Slovensko
IČO 35731621
DIČ 2020251365
IČ DPH SK2020251365
Dátum vzniku 05 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SAHM Slovensko
Košická 52
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 835 043 €
Zisk 91 214 €
Aktíva 313 088 €
Vlastný kapitál 76 404 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421255562532
Fax(es) 0255562532
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 277,836
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,696
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,696
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,696
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 264,593
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,313
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,313
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 209,792
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 209,792
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 209,792
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 0
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 48,488
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 424
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 48,064
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 547
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 547
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 277,836
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 167,618
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,500
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,500
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 5,311
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,311
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 63,593
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 63,593
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,214
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 110,218
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 79
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 79
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 86,503
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 57,034
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 51,640
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,394
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,891
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,422
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,563
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,593
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,136
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 11,175
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 11,961
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,835,055
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,835,043
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,820,972
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,071
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,714,820
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,505,053
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,892
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -328
D. Služby (účtová skupina 51) 101,167
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 66,964
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 49,223
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,101
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,640
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 19,746
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,856
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,856
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 698
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,772
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 120,223
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 208,188
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 510
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 247
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 247
O. Kurzové straty (563) 34
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 229
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -498
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 119,725
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 28,511
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 28,511
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 91,214
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.02.2016
 • IČO:35731621 DIČ: 2020251365 IČ DPH: SK2020251365
 • Sídlo: SAHM Slovensko, Košická 52, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Denis Barka Fándlyho 11 Senec 903 01 01.12.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Sahm GmbH 750 € (10%) Hilgert 562 06 Nemecká spolková republika
  Sahm Vertriebs Holding GmbH 6 750 € (90%) H?hr-Grenzhausen 562 03 Nemecká spolková republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Denis Barka Fándlyho 11 Senec 903 01 Vznik funkcie: 01.12.2015
   05.07.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Michael Wilhelm Sahm Parkstraße 28 Höhr-Grenzhausen Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 20.06.2013
   06.06.2013Noví spoločníci:
   Sahm GmbH Waldstrasse 39 Hilgert 562 06 Nemecká spolková republika
   Sahm Vertriebs Holding GmbH Westerwaldstrasse 13 H?hr-Grenzhausen 562 03 Nemecká spolková republika
   17.06.2002Nové sidlo:
   Košická 52 Bratislava 821 08
   05.11.1997Nové obchodné meno:
   SAHM Slovensko s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   zušlachťovanie skla v rozsahu voľnej živnosti