Vytvoriť faktúru

ZinkPower Martin - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZinkPower Martin
IČO 35731681
DIČ 2021342312
IČ DPH SK2021342312
Dátum vzniku 03 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZinkPower Martin
Ulica priemyselná 2060/5
03852
Sučany
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 802 231 €
Zisk -38 615 €
Aktíva 5 741 989 €
Vlastný kapitál 406 765 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421911446210
Mobile phone(s) +421911184134, +421911446210, +421911870822
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,538,610
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,812,579
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,812,579
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 384,923
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,404,471
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,023,185
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,722,346
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 655,471
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 655,471
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 425,464
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 425,464
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 276,714
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 276,714
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 276,714
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 364,697
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,196
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 353,501
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,685
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 41
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,644
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,538,610
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 368,150
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,500,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 500,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,593,235
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,593,235
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,615
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,159,743
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 511,200
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 500,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 923
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 10,277
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,665,900
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,306,194
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,252,596
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,252,596
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 6,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,023
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,535
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,429
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,611
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,649
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,649
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 666,800
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 10,717
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10,717
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,793,566
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,802,231
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,693,338
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100,228
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,665
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,074,166
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 776,926
D. Služby (účtová skupina 51) 416,443
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 227,195
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 118,425
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 43,100
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 54,969
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,701
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,731
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 541,310
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 541,310
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 99,516
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -12,890
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,935
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -271,935
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 499,969
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 300,036
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 36
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 36
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 300,000
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 73,765
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 71,249
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 71,249
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,516
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 226,271
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -45,664
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -7,049
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,885
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -9,934
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,615
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
 • IČO:35731681 DIČ: 2021342312 IČ DPH: SK2021342312
 • Sídlo: ZinkPower Martin, Ulica priemyselná 2060/5, 03852, Sučany
 • Dátum vzniku: 03 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Martin Kopf Dr. Rudolf Klafsky Str. 20 Baden 2500 Rakúska republika 24.07.2005
  Ing. Branislav Filo Čerešňová 618/25 Jaslovské Bohunice 919 30 16.10.2015
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Intermetall GmbH 15 000 € (1%) Pörtschach am Wörther See 9210 Rakúska republika
  Kopf Holding GmbH 1 485 000 € (99%) Kirchheim unter Teck 732 30 Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.08.2016Nové sidlo:
   Ulica priemyselná 2060/5 Sučany 038 52
   11.11.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Filo Čerešňová 618/25 Jaslovské Bohunice 919 30 Vznik funkcie: 16.10.2015
   30.01.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.03.2009Noví spoločníci:
   Kopf Holding GmbH Heinkelstraße 27 Kirchheim unter Teck 732 30 Spolková republika Nemecko
   13.09.2008Nové obchodné meno:
   ZinkPower Martin, s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Intermetall GmbH Annastraße 51/RB1B Pörtschach am Wörther See 9210 Rakúska republika
   12.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Martin Kopf Dr. Rudolf Klafsky Str. 20 Baden 2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 24.07.2005
   03.11.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   zámočníctvo
   priemyselný výkon ochrany výrobkov pred koróziou - žiarové zinkovanie