Vytvoriť faktúru

SECURITY SERVIS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SECURITY SERVIS
IČO 35731699
DIČ 2020251684
IČ DPH SK2020251684
Dátum vzniku 04 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SECURITY SERVIS
Andreja Mráza 5
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 311 976 €
Zisk 6 118 €
Aktíva 132 732 €
Vlastný kapitál 18 021 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244459303
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 42,644
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 42,644
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 42,644
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,322
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 28,800
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,009
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,453
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 109,966
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 30,601
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 17,180
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,118
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 79,365
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,795
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 73,973
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,212
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 15,801
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,351
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 44,609
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 3,597
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 311,976
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 280,707
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 31,250
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 19
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 300,521
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,558
C. Služby (účtová skupina 51) 26,470
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 223,611
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,245
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 12,569
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 18,943
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,125
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,455
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 237,679
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,193
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,193
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,190
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,265
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,147
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,118
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 11.11.2016