Vytvoriť faktúru

Shop Invest - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Shop Invest
IČO 35731711
DIČ 2020252443
IČ DPH SK2020252443
Dátum vzniku 06 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Shop Invest
Cesta na Senec 2/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 296 074 €
Zisk -341 903 €
Aktíva 160 265 €
Vlastný kapitál -6 010 974 €
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 209,574
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,992
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,992
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,992
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 205,397
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 199,901
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 138,583
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,323
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,260
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 61,281
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 37
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,496
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 211
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,285
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,185
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,185
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 209,574
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -6,352,878
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,279
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,279
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,024,254
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 287,327
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,311,581
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -341,903
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,562,452
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,604,774
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 3,584,164
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 20,610
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,940,543
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 321,529
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 246,393
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 75,136
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,047,148
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,159
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,431
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 16,450
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 85,361
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 454,465
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,135
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,135
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 8,000
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 292,740
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 296,074
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 292,740
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,334
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 446,700
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,887
D. Služby (účtová skupina 51) 222,349
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 203,241
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 165,050
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 35,588
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,603
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,025
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,846
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,846
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -16,336
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,688
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -150,626
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 67,504
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,723
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,723
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4,723
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 195,040
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 192,780
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 192,777
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3
O. Kurzové straty (563) 332
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,928
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -190,317
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -340,943
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -341,903
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.11.2015