Vytvoriť faktúru

E.D.T. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno E.D.T.
IČO 35731761
DIČ 2020251343
IČ DPH SK2020251343
Dátum vzniku 06 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.D.T.
Bajkalská 21/A
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 413 412 €
Zisk 86 851 €
Kontaktné informácie
Email edt@edt.sk
Phone(s) 0243422951, 0243422957
Mobile phone(s) +421902384501, +421903405019, +421903462455
Fax(es) 0243422957
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 597,489
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 69,975
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 69,975
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 69,975
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 518,962
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 235,312
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 49,977
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 184,500
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 835
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 281,348
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 278,326
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 278,326
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,735
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,287
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,302
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,302
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,552
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,552
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 597,489
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 225,423
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,372
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,372
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 130,560
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 130,560
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 86,851
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 372,066
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,177
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,177
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 323,066
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 259,249
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 259,249
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,382
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,272
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,363
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,087
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 713
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,823
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,366,016
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,413,412
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 256,681
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,109,335
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 19,750
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 26,875
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 771
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,290,783
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 182,608
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 465,629
D. Služby (účtová skupina 51) 238,296
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 320,504
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 231,171
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 79,542
4. Sociálne náklady (527, 528) 9,791
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,902
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 34,099
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 34,099
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 33,036
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,709
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 122,629
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 499,233
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
XII. Kurzové zisky (663) 57
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,633
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,582
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,582
O. Kurzové straty (563) 789
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,262
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,575
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 114,054
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 27,203
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 27,203
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 86,851
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015