Vytvoriť faktúru

IMPA Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno IMPA Bratislava
IČO 35731851
DIČ 2021410941
IČ DPH SK2021410941
Dátum vzniku 05 Novembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo IMPA Bratislava
Panónska cesta 23
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 37 601 776 €
Zisk 178 368 €
Aktíva 14 837 484 €
Vlastný kapitál 2 276 642 €
Kontaktné informácie
Email expres@impa.sk
Webová stránka http://www.impa.sk;http://www.impa-expres.sk
Phone(s) +421800102010
Fax(es) 0267206798
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,964,623
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,504,715
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,556,951
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,466,437
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,245,581
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 790,716
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 52,217
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 2,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,947,764
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,946,064
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,700
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,568,637
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,095,017
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 297,440
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 38,580
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,758,997
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,852,035
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,391,073
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,391,073
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 817,183
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 68,426
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 94,342
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 481,011
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 3,320
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 3,320
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 618,265
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 219,219
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 399,046
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 891,271
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 175,716
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 715,555
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,964,623
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,458,330
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,086,440
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,086,440
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 217,288
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 217,288
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 976,234
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 976,234
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 178,368
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,471,086
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,640,684
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,588,675
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 15,059
12. Odložený daňový záväzok (481A) 36,950
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,318,254
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,697,093
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,697,093
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 123,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 71,497
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 48,397
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 186,795
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 191,472
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 47,148
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 47,148
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 465,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 35,207
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 10,207
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 25,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 37,098,567
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 37,601,776
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 31,153,330
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,875,470
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 1,900
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 69,768
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 501,308
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,132,355
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 29,417,762
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,803,040
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 3,135
D. Služby (účtová skupina 51) 3,512,468
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,669,018
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,188,247
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 417,000
4. Sociálne náklady (527, 528) 63,771
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 221,666
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 339,945
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 339,945
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 45,547
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 13,809
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 105,965
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 469,421
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,294,295
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,872
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,872
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,872
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 221,064
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 209,473
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 209,473
O. Kurzové straty (563) 14
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,577
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -212,192
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 257,229
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 78,861
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 76,078
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 2,783
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 178,368
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35731851 DIČ: 2021410941 IČ DPH: SK2021410941
 • Sídlo: IMPA Bratislava, Panónska cesta 23, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Zajac predseda Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 17.06.2010
  Ing. Sven Szokolay člen Chrasťová 23/B Bratislava 831 01 28.02.2011
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Milan Zajac - predseda predstavenstva Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.06.2010
   Ing. Sven Szokolay - člen predstavenstva Chrasťová 23/B Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 28.02.2011
   22.03.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vojtko - predseda Brusnicova 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.06.2010
   Milan Zajac - člen Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.06.2010
   30.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Peter Vojtko - predseda Brusnicova 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 17.06.2010
   Milan Zajac - člen Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 17.06.2010
   29.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Cengel - člen Martinengova 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.12.2006
   Peter Vojtko - predseda Brusnicova 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 08.12.2003
   Milan Zajac - člen Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.03.2010
   26.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Milan Zajac - člen Kuzmányho 12 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 19.03.2010
   10.09.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Suroviak - člen Nemocničná 1948/45-2 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 13.12.2006
   28.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Peter Vojtko - predseda Brusnicova 12316/20 Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 08.12.2003
   27.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Vojtko - predseda Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 08.12.2003
   24.02.2007Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností a nebytových priestorov
   pohostinská činnosť
   15.12.2006Nové sidlo:
   Panónska cesta 23 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Radovan Cengel - člen Martinengova 14 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 13.12.2006
   Jozef Suroviak - člen Nemocničná 1948/45-2 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 13.12.2006
   Peter Vojtko - predseda Fraňa Kráľa 18 Bratislava 811 05 Vznik funkcie: 08.12.2003
   14.12.2006Zrušené sidlo:
   Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   Peter Vojtko - predseda Fr. Kráľa 18 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   14.06.2006Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákup a predaj súčiastok a príslušenstva motorových vozidiel
   prenájom stavebných strojov a zariadení bez obslužného personálu
   prenájom motorových vozidiel
   opravy motorových vozidiel a karosérií
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá slúžiacich na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
   09.10.2004Nové obchodné meno:
   IMPA Bratislava, a.s.
   08.10.2004Zrušené obchodné meno:
   AKF HOLDING GROUP a.s.
   24.02.2004Nový štatutárny orgán:
   Sven Szokolay Dobrovičova 3 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   Peter Vojtko - predseda Fr. Kráľa 18 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   Milan Zajac Kuzmányho 12 Bratislava Vznik funkcie: 08.12.2003
   23.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   Ing. Miroslav Seruga Špitálska 2201/49 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   Jaroslav Wieger Špitálska 20 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   24.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   Ing. Miroslav Seruga Špitálska 2201/49 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   Jaroslav Wieger Špitálska 20 Bratislava Vznik funkcie: 05.11.1997 Skončenie funkcie: 08.12.2003
   23.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava
   Ing. Miroslav Seruga Špitálska 2201/49 Bratislava
   Jaroslav Wieger Špitálska 20 Bratislava
   26.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Seruga Špitálska 2201/49 Bratislava
   25.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloslav Seruga Bystrého 1 Bratislava
   08.12.1998Nové sidlo:
   Grösslingova 45 Bratislava 811 09
   07.12.1998Zrušené sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   05.11.1997Nové obchodné meno:
   AKF HOLDING GROUP a.s.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 10 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   leasing v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfeiting - realizácia finančných operácii v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   realitná činnosť - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   reklamná činnosť a prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Tomáš Pivarči Kolískova 6 Bratislava
   Ing. Miloslav Seruga Bystrého 1 Bratislava
   Jaroslav Wieger Špitálska 20 Bratislava