Vytvoriť faktúru

TransPlus - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TransPlus
IČO 35731877
DIČ 2020187532
IČ DPH SK2020187532
Dátum vzniku 31 Októbra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TransPlus
90638
Rohožník
Finančné informácie
Tržby a výnosy 20 294 801 €
Zisk 756 191 €
Aktíva 6 125 449 €
Vlastný kapitál 1 686 093 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0347765403, 0347765401, 0554610206
Fax(es) 0347765402
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,044,737
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,604,000
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 408,883
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 408,883
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,195,117
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,606
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,178,511
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,433,726
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22,572
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 22,572
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 269,619
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 269,619
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,127,949
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,004,075
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,484,737
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 519,338
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 120,552
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,322
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,586
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,586
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,011
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,011
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,044,737
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,488,923
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,505,594
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,505,594
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 27,891
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 27,891
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,800,753
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,800,753
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 756,191
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,555,814
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,999
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,999
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 224,000
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 224,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,156,064
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,517,416
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,028
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,422,388
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 91,843
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 110,921
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 68,902
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 366,564
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 418
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 163,751
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 106,962
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 56,789
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 19,113,408
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 20,294,801
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,113,408
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,164,581
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,812
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 19,144,904
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,624,810
D. Služby (účtová skupina 51) 11,585,895
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,642,562
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,737,276
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 689,723
4. Sociálne náklady (527, 528) 215,563
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 491,209
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 731,843
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 731,843
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 977,754
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 90,831
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,149,897
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,902,703
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,749
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 5
XII. Kurzové zisky (663) 4,744
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 43,140
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,322
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 19,948
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 374
O. Kurzové straty (563) 16,917
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,901
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,391
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,111,506
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 355,315
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 338,254
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 17,061
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 756,191
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 31.08.2016