Vytvoriť faktúru

UPS SCS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno UPS SCS
IČO 35732148
DIČ 2020228881
IČ DPH SK2020228881
Dátum vzniku 13 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UPS SCS
LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 470 626 €
Zisk -26 217 €
Aktíva 507 275 €
Vlastný kapitál -18 952 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0220850010, 0220850013, 0220850016
Fax(es) 0220850011, 0220850012
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 421,744
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 22,099
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 22,099
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,033
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 66
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 368,992
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 11,986
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 11,615
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,615
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 371
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 388,823
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 289,596
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 289,596
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,105
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 95,122
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -31,817
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -31,817
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 30,653
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,150
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 27,503
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 421,744
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 54,831
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,195
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,195
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -55,466
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 445,164
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -500,630
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,217
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 366,913
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 243,523
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 243,251
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 243,251
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 272
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 15,464
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 8,881
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 6,583
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 107,926
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 64,940
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,940
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 21,824
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,661
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,501
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,470,626
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,466,409
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,703
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,514
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,490,984
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,682
D. Služby (účtová skupina 51) 2,175,573
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 280,652
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 206,873
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 67,852
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,927
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,992
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,992
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,698
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -960
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,213
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -20,358
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 269,154
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,560
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
XII. Kurzové zisky (663) 1,560
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,910
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 605
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 605
O. Kurzové straty (563) 98
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,207
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,350
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -23,708
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,509
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -371
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,217
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.08.2015
 • IČO:35732148 DIČ: 2020228881 IČ DPH: SK2020228881
 • Sídlo: UPS SCS, LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Novembra 1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  UPS Logistics Group International B.V. 32 199 € (97%) Eindhoven 5657 EA Holandsko
  UPS Logistics Group International, Inc. 996 € (3%) Georgia 123 80 USA
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.12.2013Zrušeny predmety činnosti:
   cestná motorová doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Morawetz Feldgasse 6a Stetten A-2100 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.05.2005
   07.08.2013Nový štatutárny orgán:
   Carl Edward Sturgeon Woluwelaan 156 Diegem 1831 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 26.07.2013
   06.08.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Nando Cesarone Woluwelaan 156 Diegem 1831 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 15.02.2012
   21.03.2012Nový štatutárny orgán:
   Nando Cesarone Woluwelaan 156 Diegem 1831 Belgické kráľovstvo Vznik funkcie: 15.02.2012
   20.03.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Brendan Canavan Avenue de la Chevalerie 1 Brusel 1040 Belgicko Vznik funkcie: 15.06.2010
   09.07.2010Nové sidlo:
   LOGIBOX, logistické centrum, Mokráň záhon 4 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Hans Michael Mensing Avenue Ariane 5 Brusel 1200 Belgicko Vznik funkcie: 15.06.2010
   Brendan Canavan Avenue de la Chevalerie 1 Brusel 1040 Belgicko Vznik funkcie: 15.06.2010
   08.07.2010Zrušené sidlo:
   Na pántoch 18 Bratislava 831 06
   27.05.2009Noví spoločníci:
   UPS Logistics Group International B.V. Luchthavenweg 57 Eindhoven 5657 EA Holandsko
   26.05.2009Zrušeny spoločníci:
   UPS Logistics Group International B.V. Dr. Anton Philipsweg 37 Tilburg 5026RK Holandsko
   28.12.2005Nové sidlo:
   Na pántoch 18 Bratislava 831 06
   27.12.2005Zrušené sidlo:
   Pri Šajbách Bratislava 831 06
   06.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Eduard Morawetz Feldgasse 6a Stetten A-2100 Rakúska republika Vznik funkcie: 12.05.2005
   05.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Eduard Stančík Svidnícka 17 Bratislava 821 03
   20.05.2005Noví spoločníci:
   UPS Logistics Group International B.V. Dr. Anton Philipsweg 37 Tilburg 5026RK Holandsko
   19.05.2005Zrušeny spoločníci:
   UPS Logistics Group International B.V. Eindhovenseweg 32a KH Best 5683 Holadsko
   12.08.2003Nové obchodné meno:
   UPS SCS (Slovakia) s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   11.08.2003Zrušené obchodné meno:
   UNI-DATA Bratislava, s.r.o.
   05.06.2002Noví spoločníci:
   UPS Logistics Group International, Inc. Morris Road, Alpharetta Georgia 123 80 USA
   UPS Logistics Group International B.V. Eindhovenseweg 32a KH Best 5683 Holadsko
   04.06.2002Zrušeny spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   10.06.1999Noví spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   09.06.1999Zrušeny spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   19.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Bulka Jeseniova 49 Bratislava 831 01
   07.05.1999Noví spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   06.05.1999Zrušeny spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   13.11.1997Nové obchodné meno:
   UNI-DATA Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri Šajbách Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy
   činnosť colného deklaranta, zabezpečenie colného dlhu
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   cestná motorová doprava
   Noví spoločníci:
   UNI-DATA Praha, spol. s r.o IČO: 48 536 814 Karlovarská 614/111 Praha 6 160 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Bulka Jeseniova 49 Bratislava 831 01
   Mgr. Eduard Stančík Svidnícka 17 Bratislava 821 03