Vytvoriť faktúru

KEBEK SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KEBEK SLOVAKIA
IČO 35732181
DIČ 2020210599
IČ DPH SK2020210599
Dátum vzniku 13 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KEBEK SLOVAKIA
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 809 975 €
Zisk 51 010 €
Aktíva 1 279 448 €
Vlastný kapitál -49 299 €
Kontaktné informácie
Email kebek@kebek.sk
Phone(s) 0484181870, 0484181871, 0243420891
Fax(es) 0243420281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,497,581
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 77,047
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 8,415
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 8,415
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 68,632
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,735
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 49,339
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 12,558
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,418,111
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 430,061
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 430,061
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 62,960
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 62,960
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 918,504
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 774,931
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,118
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 605,813
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 143,573
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,586
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,241
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,345
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,423
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,823
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 600
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,497,581
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,711
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -69,299
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -69,299
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,010
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,495,479
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,524
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 7,324
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 7,324
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,200
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 940,608
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 401,047
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,703
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 330,344
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,830
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,187
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 32,166
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 476,378
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,116
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,116
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 529,231
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 391
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 391
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,809,975
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,809,975
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,785,575
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,627
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,773
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,671,192
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,910,012
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 43,089
D. Služby (účtová skupina 51) 235,735
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 400,867
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 288,001
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 99,764
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,102
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,993
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,689
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,689
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 49,876
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,931
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 138,783
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 618,366
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 849
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 849
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 849
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,988
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,435
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,435
O. Kurzové straty (563) 551
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,002
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,139
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 120,644
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 69,634
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 66,754
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,010
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732181 DIČ: 2020210599 IČ DPH: SK2020210599
 • Sídlo: KEBEK SLOVAKIA, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dalibor Bek Zdeňka Stěpánka 3974/4 Chomutov 430 01 Česká republika 20.04.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MONTIZAR, a.s. 20 000 € (100%) Chomutov 430 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.04.2015Noví spoločníci:
   MONTIZAR, a.s. Pražská 5382 Chomutov 430 01 Česká republika
   17.04.2015Zrušeny spoločníci:
   TP SLOVENSKO s.r.o. Čab 417 Čab 951 24
   12.02.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   11.02.2013Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   01.09.2012Noví spoločníci:
   TP SLOVENSKO s.r.o. Čab 417 Čab 951 24
   31.08.2012Zrušeny spoločníci:
   KEBEK s.r.o. IČO: 47 469 366 Pražská 5382 Chomutov Česká republika
   13.10.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   12.05.2010Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   11.05.2010Zrušené sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   08.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Linhardová Gorkého 2680/14 Pezinok
   26.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Bek Zdeňka Stěpánka 3974/4 Chomutov 430 01 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2006
   25.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Klbik Štiavnická 18 Nitra
   01.07.2004Nové sidlo:
   Galvaniho 8 Bratislava 821 04
   30.06.2004Zrušené sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   07.02.2003Noví spoločníci:
   KEBEK s.r.o. IČO: 47 469 366 Pražská 5382 Chomutov Česká republika
   06.02.2003Zrušeny spoločníci:
   KEBEK s.r.o. IČO: 47 469 366 Pražská 5382 Chomutov Česká republika
   13.10.2000Nové sidlo:
   Púchovská 8 Bratislava 831 06
   12.10.2000Zrušené sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 821 05
   15.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marián Klbik Štiavnická 18 Nitra
   Ing. Marta Linhardová Gorkého 2680/14 Pezinok
   14.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava
   02.04.1998Nové sidlo:
   Komárňanská 24 Bratislava 821 05
   01.04.1998Zrušené sidlo:
   Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   13.11.1997Nové obchodné meno:
   KEBEK SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mamateyova 8 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   KEBEK s.r.o. IČO: 47 469 366 Pražská 5382 Chomutov Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Čech Mamateyova 8 Bratislava