Vytvoriť faktúru

KEBEK SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KEBEK SLOVAKIA
IČO 35732181
DIČ 2020210599
IČ DPH SK2020210599
Dátum vzniku 13 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KEBEK SLOVAKIA
Výhonská 1
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 606 512 €
Zisk 25 698 €
Aktíva 1 279 448 €
Vlastný kapitál -49 299 €
Kontaktné informácie
Email kebek@kebek.sk
Phone(s) 0484181870, 0484181871, 0243420891
Fax(es) 0243420281
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,624,744
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 70,368
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 20,541
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 20,541
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 49,827
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,363
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 43,464
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,552,220
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 508,092
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 508,092
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 33,389
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 33,389
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,005,831
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 860,699
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 259,642
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 601,057
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 145,132
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,908
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,681
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 227
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,156
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,156
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,624,744
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 27,409
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 20,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 20,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -18,289
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 51,010
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -69,299
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 25,698
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,597,220
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,100
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,340
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 1,760
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,052,174
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 514,453
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,141
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 347,312
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,499
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,194
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 33,642
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 473,386
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,657
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 16,657
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 525,289
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 115
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 115
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 35,903,335
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,606,512
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,569,188
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,147
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 16,177
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,531,781
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,656,962
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 36,717
D. Služby (účtová skupina 51) 256,761
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 434,546
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 310,318
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 108,568
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,660
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,774
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,094
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,094
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 100,446
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,481
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 74,731
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 639,895
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,050
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3,027
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3,027
XII. Kurzové zisky (663) 23
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,632
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,373
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 14,373
O. Kurzové straty (563) 50
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,209
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -16,582
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 58,149
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 32,451
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 29,571
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 25,698
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.12.2016
 • IČO:35732181 DIČ: 2020210599 IČ DPH: SK2020210599
 • Sídlo: KEBEK SLOVAKIA, Výhonská 1, 83106, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Dalibor Bek Zdeňka Stěpánka 3974/4 Chomutov 430 01 Česká republika 20.04.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  KEBEK holding, a.s. 20 000 € (100%) Chomutov 430 01 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.12.2016Nové sidlo:
   Výhonská 1 Bratislava 831 06
   Noví spoločníci:
   KEBEK holding, a.s. Pražská 5382 Chomutov 430 01 Česká republika
   13.10.2011Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   26.05.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dalibor Bek Zdeňka Stěpánka 3974/4 Chomutov 430 01 Česká republika Vznik funkcie: 20.04.2006
   15.06.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.11.1997Nové obchodné meno:
   KEBEK SLOVAKIA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti