Vytvoriť faktúru

GOEN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GOEN
IČO 35732431
DIČ 2020268745
IČ DPH SK2020268745
Dátum vzniku 17 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GOEN
Sklenárska 6
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 284 578 €
Zisk 5 987 €
Aktíva 515 454 €
Vlastný kapitál 11 392 €
Kontaktné informácie
Email goen@goen.sk
Phone(s) 0243333333, 0243292311
Fax(es) 0243420276
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 739,089
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 178,680
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 30,362
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 30,362
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 148,318
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,484
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 136,834
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 556,768
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 116,334
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 112,480
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,854
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 592,046
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 592,046
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 592,046
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -151,612
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,181
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -154,793
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,641
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,641
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 739,089
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,997
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,370
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,370
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,987
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 687,042
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 73,909
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 67,897
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,012
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 595,497
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 508,083
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 508,083
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,192
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 24,108
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,368
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,184
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,562
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,636
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 17,636
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 38,050
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 38,050
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,236,246
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,284,578
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,125,382
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,110,864
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 47,532
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,262,436
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,123,120
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 858,362
D. Služby (účtová skupina 51) 718,368
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 495,992
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 358,431
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 123,713
4. Sociálne náklady (527, 528) 13,848
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,465
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 59,976
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 59,976
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,153
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 22,142
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 536,396
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,275
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,723
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,723
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,552
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,275
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,867
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,987
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.12.2016