Vytvoriť faktúru

DelCom Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DelCom Slovakia
IČO 35732512
DIČ 2020210687
IČ DPH SK2020210687
Dátum vzniku 17 Novembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DelCom Slovakia
Drobného 27
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 547 941 €
Zisk 30 096 €
Aktíva 853 458 €
Vlastný kapitál 290 775 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.delcom.sk
Phone(s) +421252442424, +421252498068
Fax(es) 0252498068
Dátum aktualizácie údajov: 24.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 751,229
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 125,792
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 42,120
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 42,120
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 83,672
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 83,672
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 620,026
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5,053
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,053
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,600
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 3,600
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,600
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 574,365
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 474,012
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 474,012
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 83,419
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,926
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,008
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,008
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 482
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 36,526
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,411
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,411
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 751,229
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 359,822
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 209,726
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 209,726
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 30,096
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 390,627
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,581
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,189
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 11,392
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 370,822
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 292,308
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 292,308
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,242
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,867
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 11,688
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,506
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,211
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,224
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,469
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 755
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 780
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 780
Dátum aktualizácie údajov: 24.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,530,877
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,547,941
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,530,877
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,138
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,926
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,514,049
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 342,434
D. Služby (účtová skupina 51) 720,709
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 395,720
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 281,793
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 98,880
4. Sociálne náklady (527, 528) 15,047
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,768
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,267
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,267
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 522
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,629
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 33,892
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 467,734
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 84
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 84
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,044
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 888
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 888
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 153
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 32,932
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,836
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -44
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 30,096
Dátum aktualizácie údajov: 24.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.05.2016