Vytvoriť faktúru

pv2c - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno pv2c
IČO 35732539
DIČ 2021330487
IČ DPH SK2021330487
Dátum vzniku 12 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo pv2c
Studienka 524
90875
Studienka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 163 781 €
Zisk 3 722 €
Aktíva 165 237 €
Vlastný kapitál 14 446 €
Kontaktné informácie
Email office@pv2c.sk
Phone(s) 0907723600
Mobile phone(s) 0907723600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 15,805
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 15,805
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 15,805
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 81,257
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 74,028
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 13
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,066
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 97,062
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,168
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 7,142
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,722
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 78,894
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 78,894
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,791
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 669
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,680
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 67,754
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 163,781
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,110
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 157,614
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,057
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 158,041
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 671
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,356
C. Služby (účtová skupina 51) 128,155
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 16,414
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,276
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,045
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,740
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 21,542
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,059
N. Kurzové straty (563) 267
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 792
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,058
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,682
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,722
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015