Vytvoriť faktúru

VINIFERA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VINIFERA
IČO 35732601
DIČ 2020203735
IČ DPH SK2020203735
Dátum vzniku 18 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VINIFERA
Karpatská 41
90002
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 208 552 €
Zisk 2 696 €
Aktíva 128 739 €
Vlastný kapitál -4 879 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0905769646, 0336474685
Mobile phone(s) 0905769646
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 116,955
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,641
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 30,231
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 28,504
3. Výrobky (123) - /194/ 600
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,127
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,398
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,093
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 31,093
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,305
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 49,012
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,892
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 47,120
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 314
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 314
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 116,953
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -2,185
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 409
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 409
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -11,927
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 38,948
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -50,875
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,696
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 119,138
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,404
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 836
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 568
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 117,371
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 69,305
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69,305
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,752
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,008
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 568
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,061
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 42,677
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 363
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 363
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 150,959
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 208,552
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,736
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 136,796
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 12,428
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -6,055
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,647
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 202,616
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,788
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 101,061
D. Služby (účtová skupina 51) 73,171
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,870
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,296
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,495
4. Sociálne náklady (527, 528) 79
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,294
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,432
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,936
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -31,115
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,481
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 106
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 106
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,373
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,456
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 760
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 760
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,696
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015