Vytvoriť faktúru

Verejno - prospešný podnik Senec - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Verejno - prospešný podnik Senec
IČO 35732814
DIČ 2020269042
IČ DPH SK2020269042
Dátum vzniku 20 Novembra 1997
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Verejno - prospešný podnik Senec
Fándlyho 3
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 656 884 €
Zisk -10 920 €
Aktíva 1 387 458 €
Vlastný kapitál 1 192 328 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245648472, 0245648473, 0245924701, 0245924705
Mobile phone(s) +421903213585, 0903213585, 0903716902
Fax(es) 0245924580
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,339,999
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,110,971
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 61,877
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 11,011
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,866
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,049,094
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,049,094
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 225,961
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 19,199
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11,145
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 8,054
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 851
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 851
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 179,805
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 179,326
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 179,326
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 479
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 26,106
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,619
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14,487
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,067
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,067
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,339,999
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,181,408
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,190
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,190
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,643
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,643
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 929,863
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 929,863
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 222,632
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 222,632
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,920
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 158,591
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,961
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 68
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 18,893
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122,516
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 73,237
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 73,237
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 416
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,238
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,741
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,884
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,114
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,114
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 648,971
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 656,884
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 630,081
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 8,054
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 9,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,249
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 666,302
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 191,591
D. Služby (účtová skupina 51) 109,739
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 283,187
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 200,533
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 69,675
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,979
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,433
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 36,810
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 36,810
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,464
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 18,078
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,418
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 336,805
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 141
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 141
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,643
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,077
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,077
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 566
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,502
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,920
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,920
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015