Vytvoriť faktúru

GEODIS calberson Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEODIS calberson Slovensko
IČO 35732849
DIČ 2020251398
IČ DPH SK2020251398
Dátum vzniku 19 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GEODIS calberson Slovensko
Mlynské Nivy 54
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 134 855 €
Zisk 91 655 €
Aktíva 3 685 004 €
Vlastný kapitál 1 247 444 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903250311
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,288,512
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 68,177
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,300
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,300
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 60,877
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 8,616
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 52,261
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,139,122
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 142,378
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 142,378
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,418,810
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,168,026
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 559,522
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,203
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,602,301
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 250,572
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 212
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 577,934
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 629
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 577,305
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 81,213
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 21,511
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 59,702
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,288,512
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,486,113
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,810,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,810,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 70,086
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 70,086
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -485,628
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,288,378
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,774,006
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,655
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,802,399
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,305
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,305
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 204,570
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 204,570
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,130,240
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,995,701
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 388,116
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 43,319
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,564,266
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 74,010
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 47,007
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,846
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 676
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 456,284
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,648
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 429,636
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,038,855
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,134,855
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 14,674,047
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 96,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 364,808
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,001,707
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 93,533
D. Služby (účtová skupina 51) 13,116,616
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,630,647
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,170,059
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 412,844
4. Sociálne náklady (527, 528) 47,744
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,888
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,416
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,416
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 3,972
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 127,635
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 133,148
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,559,898
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 205
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26
XII. Kurzové zisky (663) 179
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,036
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7
O. Kurzové straty (563) 2,236
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,793
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,831
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 126,317
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 34,662
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 63,021
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -28,359
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 91,655
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 16.12.2016