Vytvoriť faktúru

AEH - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AEH
IČO 35732890
DIČ 2020203757
IČ DPH SK2020203757
Dátum vzniku 14 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AEH
Myslenická 77
90203
Pezinok
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 346 832 €
Zisk 75 977 €
Aktíva 751 838 €
Vlastný kapitál 248 128 €
Kontaktné informácie
Email aeh@aeh.sk
Webová stránka http://www.aeh.sk
Phone(s) +421336400170, +421336400171, +421336400172
Fax(es) 0336400172
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 723,561
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 155,426
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 155,426
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 57,646
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 97,780
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 566,306
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 198,194
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61,691
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 136,503
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 161,454
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 150,302
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,302
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,152
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 206,658
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 82,262
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 124,396
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,829
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,829
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 723,561
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 324,104
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 80,787
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 160,037
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 160,037
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 75,977
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 399,457
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 66,726
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,905
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 61,821
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 325,442
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 306,689
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 306,689
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,712
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,314
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,727
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 7,289
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,289
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,424,120
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,346,832
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,423,649
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -77,272
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 455
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,244,838
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 781,491
D. Služby (účtová skupina 51) 272,412
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 171,215
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 123,622
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 43,460
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,133
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,069
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,828
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,828
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,823
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 101,994
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 292,474
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,689
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,009
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,009
O. Kurzové straty (563) 21
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,659
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,674
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 98,320
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 22,343
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 22,343
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 75,977
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015