Vytvoriť faktúru

ENERGOSERVIS CLC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ENERGOSERVIS CLC
IČO 35732911
DIČ 2020228892
IČ DPH SK2020228892
Dátum vzniku 20 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ENERGOSERVIS CLC
Račianska 71
83259
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 418 420 €
Zisk -44 246 €
Aktíva 176 796 €
Vlastný kapitál 82 374 €
Kontaktné informácie
Email valeria.synakova@hotmail.com
Phone(s) 0249246229, 0249246438, 0692003452, 0903415510
Mobile phone(s) 0903228570, 0903415510
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 183,392
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,240
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,240
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,407
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 833
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 170,330
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 64,367
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 30,638
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,729
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 64,435
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 63,512
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 63,512
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 923
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,528
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,416
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 39,112
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 822
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 822
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 183,392
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,129
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,672
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 75,036
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 75,036
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -44,246
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 145,263
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 314
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 314
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 24,025
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 116,761
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 91,203
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 91,203
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 12,996
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,065
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,453
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,044
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,163
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 4,163
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 418,392
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 418,420
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 372,213
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 46,179
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 459,599
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 272,181
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,643
D. Služby (účtová skupina 51) 66,759
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 85,357
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 62,771
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,971
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,615
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 747
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,266
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,266
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,600
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,046
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -41,179
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,809
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,111
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,647
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,647
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 464
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,106
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -43,285
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -44,246
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732911 DIČ: 2020228892 IČ DPH: SK2020228892
 • Sídlo: ENERGOSERVIS CLC, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Bartolomej Cagalinec Popradská 62 Bratislava 821 06 26.06.2015
  Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava 20.11.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Miloš Cagalinec 6 672 € (100%) Koprivnická 11 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.06.2015Nové predmety činnosti:
   Prekladateľské a tlmočnícke služby - nemecký jazyk
   Nový štatutárny orgán:
   Bartolomej Cagalinec Popradská 62 Bratislava 821 06
   25.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   23.07.1999Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Noví spoločníci:
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.07.1999Zrušené sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   20.11.1997Nové obchodné meno:
   ENERGOSERVIS CLC, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   revízie elektrických zariadení a bleskozvodov
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
   výroba, montáž a opravy zariadení spotrebnej elektroniky
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti elektrotechniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   Noví spoločníci:
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miloš Cagalinec Koprivnická 11 Bratislava
   Peter Libič Holíčska 3 Bratislava
   Bartolomej Cagalinec Suchohradská 4 Bratislava