Vytvoriť faktúru

DEOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEOS
IČO 35732971
DIČ 2020206848
IČ DPH SK2020206848
Dátum vzniku 21 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEOS
Senecká cesta 15
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 377 437 €
Zisk -50 040 €
Aktíva 52 607 €
Vlastný kapitál -69 065 €
Kontaktné informácie
Email info@uzlatehovodnika.sk
Phone(s) +421244259224
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 55,363
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 30,644
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 30,644
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,644
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,719
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 7,458
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 0
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 7,458
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,298
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,000
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,000
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 298
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,963
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,528
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,435
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 0
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 0
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 0
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 55,363
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -119,105
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -75,704
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,668
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -77,372
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,040
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 174,468
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 126
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 126
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 174,342
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,583
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,583
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 153,082
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,573
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,188
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 880
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 371,065
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 377,437
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 359,175
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,890
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 539
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 426,777
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 228,101
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 57,449
D. Služby (účtová skupina 51) 31,978
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 105,094
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 73,055
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 25,304
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,735
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 445
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,251
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,251
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,459
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -49,340
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 53,537
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 700
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 113
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 113
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 587
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -700
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -50,040
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -50,040
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35732971 DIČ: 2020206848 IČ DPH: SK2020206848
 • Sídlo: DEOS, Senecká cesta 15, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Milan Bartoň Komenského 835 Veľké Leváre 908 73 16.01.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Milan Bartoň 6 639 € (100%) Komenského 835 Veľké Leváre 908 73
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.01.2010Noví spoločníci:
   Milan Bartoň Komenského 835 Veľké Leváre 908 73
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Bartoň Komenského 835 Veľké Leváre 908 73
   15.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Milan Bartoň Zálesie 1 Ivánka pri Dunaji
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Bartoň Zálesie 1 Ivánka pri Dunaji
   16.06.2000Nové sidlo:
   Senecká cesta 15, Zlaté Piesky Bratislava
   15.06.2000Zrušené sidlo:
   Radlinského 1153 Malacky 901 01
   18.05.1998Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť bez ubytovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Milan Bartoň Zálesie 1 Ivánka pri Dunaji
   17.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Milan Bartoň Zálesie 1 Ivánka pri Dunaji
   21.11.1997Nové obchodné meno:
   DEOS spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 1153 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovarov za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Milan Bartoň Zálesie 1 Ivánka pri Dunaji
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Bartoň Zálesie 1 Ivánka pri Dunaji