Vytvoriť faktúru

LOGI&CA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LOGI&CA
IČO 35733012
DIČ 2020269075
IČ DPH SK2020269075
Dátum vzniku 20 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOGI&CA
Čapkova 16
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 959 €
Zisk -5 555 €
Aktíva 19 477 €
Vlastný kapitál 4 981 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,096
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,138
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,138
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,138
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,958
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,736
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,080
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,080
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,656
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,222
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,802
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 420
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,096
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -574
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -2,322
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -2,322
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,555
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 29,670
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 241
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 241
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 29,429
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 14,665
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 14,665
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,434
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 273
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,057
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,960
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,959
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,395
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,400
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,164
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,792
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 267
D. Služby (účtová skupina 51) 6,301
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,742
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,233
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,484
4. Sociálne náklady (527, 528) 25
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 93
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,020
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,020
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,250
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 119
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,833
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 827
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 762
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 762
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -762
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,595
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015