Vytvoriť faktúru

MAN Truck & Bus Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAN Truck & Bus Slovakia
IČO 35733209
DIČ 2020228903
IČ DPH SK2020228903
Dátum vzniku 21 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAN Truck & Bus Slovakia
Rožňavská 24/A
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 58 512 236 €
Zisk -828 350 €
Aktíva 17 184 681 €
Vlastný kapitál 9 611 306 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248204800, 0248204808
Fax(es) 0248204825
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 17,913,503
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,037,696
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 95,490
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 95,490
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,942,206
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 971,929
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,813,634
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 155,723
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 920
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,702,160
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 6,259,555
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,259,555
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,009,123
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,009,123
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,659,505
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,468,629
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 590,575
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,878,054
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 4,184,821
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,055
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 773,977
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,733
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 769,244
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 173,647
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 62,275
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 111,372
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 17,913,503
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,276,793
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 4,481,180
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 4,481,180
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 343,795
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 343,795
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,280,168
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,280,168
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -828,350
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,194,125
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,931
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,931
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3,069,739
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 3,069,739
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,823,255
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,193,508
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,880,550
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,312,958
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 103,483
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 64,434
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 424,200
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,630
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,294,200
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 56,883
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,237,317
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 442,585
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 416,618
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 25,967
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 58,512,238
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 58,512,236
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 56,128,356
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,734,299
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 129,914
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 519,667
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,445,746
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 52,475,701
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 249,414
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -143,392
D. Služby (účtová skupina 51) 1,612,595
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,148,903
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,554,331
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 29,519
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 525,411
4. Sociálne náklady (527, 528) 39,642
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,802
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 216,824
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 216,824
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 181,681
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 64,571
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,620,647
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -933,510
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,668,337
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 18
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 16
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,427
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 1,201
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,226
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,409
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -941,919
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -113,569
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 358,076
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -471,645
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -828,350
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
 • IČO:35733209 DIČ: 2020228903 IČ DPH: SK2020228903
 • Sídlo: MAN Truck & Bus Slovakia, Rožňavská 24/A, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 21 Novembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Jochen Modl Hackermillerstraße 13 Altmuenster A - 4813 Rakúska republika 29.10.2009
  Radoslav Jurča Lužná 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04 20.06.2016
  Emil Schuber U Laboratoře 1102/2 Praha 6 162 00 Česká republika 20.06.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MAN Truck & Bus AG 4 481 180 € (100%) Mníchov 809 95 Spolková republika Nemecko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.10.2016Nový štatutárny orgán:
   Emil Schuber U Laboratoře 1102/2 Praha 6 162 00 Česká republika Vznik funkcie: 20.06.2016
   15.07.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Radoslav Jurča Lužná 1 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04 Vznik funkcie: 20.06.2016
   11.10.2011Nové obchodné meno:
   MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.
   01.09.2011Noví spoločníci:
   MAN Truck & Bus AG Dachauer Strasse 667 Mníchov 809 95 Spolková republika Nemecko
   11.12.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   17.11.2009Nový štatutárny orgán:
   Jochen Modl Hackermillerstraße 13 Altmuenster A - 4813 Rakúska republika Vznik funkcie: 29.10.2009
   15.10.2001Nové predmety činnosti:
   opravy cestných motorových vozidiel
   oprava karosérií
   19.07.2001Nové sidlo:
   Rožňavská 24/A Bratislava 821 04
   21.11.1997Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi - maloobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod, v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná činnosť