Vytvoriť faktúru

ANRAcar - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANRAcar
IČO 35733357
DIČ 2021352773
IČ DPH SK2021352773
Dátum vzniku 25 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANRAcar
Panónska cesta 45
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 799 897 €
Zisk 31 844 €
Aktíva 2 289 131 €
Vlastný kapitál 277 232 €
Kontaktné informácie
Email office@anracar.sk
Webová stránka http://www.anracar.sk
Mobile phone(s) +421902917344
Fax(es) 0232114440
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,486,890
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,939,818
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,929,414
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 630,863
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,150,872
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 147,679
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 10,404
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,404
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,531,983
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,054,476
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 45,663
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 15,808
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 993,005
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 465,146
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 71,157
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 71,157
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,278
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 384,711
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,361
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,361
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 15,089
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 753
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 14,336
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,486,890
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 329,655
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 418,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 418,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 36,919
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 36,919
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -157,108
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -157,108
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,844
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,157,235
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 301,057
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 4,278
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,531
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 256,495
12. Odložený daňový záväzok (481A) 38,753
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,089,405
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,676,692
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,614,328
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,614,328
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,156
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,546
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,677
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,985
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 37,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 9,798
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 9,798
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 80,283
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,794,793
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,799,897
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,881,386
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 274,385
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 4,161
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 639,022
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 943
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,693,174
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,638,514
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,424
D. Služby (účtová skupina 51) 180,024
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 158,140
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 110,930
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 41,674
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,536
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17,310
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 65,311
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 65,311
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 584,663
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,788
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 106,723
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 303,970
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,040
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7,040
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7,040
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 79,039
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 72,588
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 72,588
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,450
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -71,999
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 34,724
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 31,844
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016