Vytvoriť faktúru

Pospo - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pospo
IČO 35733462
DIČ 2020206914
IČ DPH SK2020206914
Dátum vzniku 28 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pospo
90067
Láb
Finančné informácie
Tržby a výnosy 844 782 €
Zisk 3 033 €
Aktíva 1 148 455 €
Vlastný kapitál 303 186 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421347790321, +421347790483
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,201,721
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 660,522
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,187
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 2,187
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 658,335
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,328
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 525,473
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 112,970
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 10,564
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 541,199
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 257,161
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,155
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 52,390
3. Výrobky (123) - /194/ 173,656
4. Zvieratá (124) - /195/ 26,960
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 230,194
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,298
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,298
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 190,896
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 53,844
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 87
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 53,757
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,201,721
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 303,232
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,393
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,393
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 17,239
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 17,239
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 274,927
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 274,927
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,033
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 660,725
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,712
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,712
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 616,495
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 111,645
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 111,645
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 469,421
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,248
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,154
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,436
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,591
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 4,701
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 4,701
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 36,817
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 237,764
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 237,764
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 754,757
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 844,782
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 210,770
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 28,057
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 79,468
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 10,043
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 514
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 515,930
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 803,579
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 263,233
D. Služby (účtová skupina 51) 272,324
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 127,777
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 93,799
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,106
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,872
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 23,228
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 113,809
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 113,809
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 358
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,251
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,599
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 41,203
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -207,219
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 6
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,994
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,782
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,782
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,210
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,988
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,215
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 15,182
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 15,182
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,033
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.02.2016