Vytvoriť faktúru

NOVÁ PRÁCA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NOVÁ PRÁCA
IČO 35733594
DIČ 2020228947
IČ DPH SK2020228947
Dátum vzniku 01 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NOVÁ PRÁCA
Barónka 12
83106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 163 780 €
Zisk 9 319 €
Aktíva 213 629 €
Vlastný kapitál 203 238 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244884768
Fax(es) 0244884768
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 225,517
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,602
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,602
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,602
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 222,073
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 45,774
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 47,837
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ -2,063
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,673
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,673
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,673
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 146,626
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 106,498
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 40,128
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 842
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 842
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 225,517
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 213,006
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,327
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,327
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 195,721
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 195,721
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,319
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 12,326
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,434
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,434
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,920
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 861
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 861
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,364
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,703
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,160
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -168
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 972
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 972
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 185
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 185
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 163,791
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 163,780
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 160,680
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,978
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 74
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 48
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 150,769
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 65,941
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,853
D. Služby (účtová skupina 51) 14,966
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 58,945
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 42,507
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,720
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,718
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 592
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 344
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 344
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,063
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,011
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 74,898
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,058
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,058
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,046
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,965
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,646
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,646
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015