Vytvoriť faktúru

PROFI PACK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PROFI PACK
IČO 35733624
DIČ 2020229046
IČ DPH SK2020229046
Dátum vzniku 24 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROFI PACK
Osadná 9
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 305 789 €
Zisk 23 543 €
Aktíva 115 107 €
Vlastný kapitál -1 166 €
Kontaktné informácie
Email profipack@nextra.sk
Phone(s) 0240240411, 0263535753, 0263814485, 0263814486, 0240240419
Fax(es) 0240240499, 0263535753
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 165,027
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 43,788
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 43,788
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 43,788
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 120,763
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 32,920
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 32,920
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 75,295
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 70,775
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,775
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 103
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,417
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 12,548
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,900
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,648
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 476
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 476
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 165,027
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,378
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,469
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85,818
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -94,287
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 23,543
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 142,649
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,687
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,687
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 134,575
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 88,515
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,515
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 34,086
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,544
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,396
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,011
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,023
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,828
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,828
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,559
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 305,659
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 305,789
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 304,813
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 846
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 130
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 279,872
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 179,893
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,633
D. Služby (účtová skupina 51) 42,608
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 38,864
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,711
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,017
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,136
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,989
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,989
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 7,412
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,385
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,917
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 77,525
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 565
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 117
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 117
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 448
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -564
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,353
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,810
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,810
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 23,543
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.05.2016