Vytvoriť faktúru

LINDNER Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LINDNER Slovakia
IČO 35733781
DIČ 2020242323
IČ DPH SK2020242323
Dátum vzniku 02 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LINDNER Slovakia
Galvániho 15/B
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 406 €
Zisk -30 407 €
Aktíva 2 291 394 €
Vlastný kapitál 1 931 054 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248207910, 0248207911, 0243191873
Fax(es) 0248207910
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,143,641
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,143,641
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 215,155
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 215,155
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 215,155
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 328,077
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 328,077
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 328,077
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,600,409
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 99
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,600,310
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,143,641
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,871,899
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 166
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 34,938
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 34,938
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,860,563
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,922,780
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -62,217
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -30,407
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 271,742
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 197,791
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 197,760
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 197,760
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 31
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 31,119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 31,119
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,832
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41,833
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,833
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 999
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,406
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,474
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 30,932
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 59,970
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,915
D. Služby (účtová skupina 51) 49,730
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 676
4. Sociálne náklady (527, 528) 676
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,612
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -27,564
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -55,171
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10,563
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10,563
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10,563
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,440
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 12,440
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,877
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -29,441
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 966
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 966
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -30,407
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015