Vytvoriť faktúru

S - PROGRESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S - PROGRESS
IČO 35733829
DIČ 2020219421
IČ DPH SK2020219421
Dátum vzniku 03 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S - PROGRESS
Pod Rovnicami 41
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 789 197 €
Zisk 9 009 €
Aktíva 621 553 €
Vlastný kapitál 28 520 €
Kontaktné informácie
Email sprogress@sprogress.sk
Phone(s) 0265421929, 0265425433
Fax(es) 0265422504
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 689,246
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,636
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,636
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,636
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 685,610
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,219
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 99
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,120
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 93,264
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 93,264
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 93,264
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 558,697
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 240,066
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,066
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 318,631
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,430
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 20,088
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 10,342
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 689,246
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,310
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 785
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 785
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 13,877
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 13,877
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,009
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 658,936
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,345
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,345
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 604,686
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 555,244
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 555,244
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 36,299
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,760
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,429
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,954
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 700
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,205
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 725,711
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 789,197
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,864
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 720,847
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 63,486
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 763,631
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,903
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 33,419
D. Služby (účtová skupina 51) 576,039
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 71,882
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 53,034
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18,538
4. Sociálne náklady (527, 528) 310
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,021
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,565
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,565
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 62,063
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,739
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 25,566
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 113,350
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,537
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 16
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 16
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 4,521
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,135
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,007
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,007
O. Kurzové straty (563) 120
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 14,008
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,598
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,968
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,959
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,959
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,009
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015