Vytvoriť faktúru

MAX SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAX SLOVAKIA
IČO 35734221
DIČ 2020269350
IČ DPH SK2020269350
Dátum vzniku 05 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAX SLOVAKIA
Piata 2
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 589 501 €
Zisk -56 905 €
Aktíva 3 862 748 €
Vlastný kapitál -22 484 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903826088
Mobile phone(s) 0903826088
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,716,842
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,696,912
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,060
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,060
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,689,852
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,767,837
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,429,046
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 387,853
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 105,116
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,836
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 22
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 22
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,565
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,016
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,016
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 520
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -1,971
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,249
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,598
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,651
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 94
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 94
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,716,842
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -79,389
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -29,123
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,218
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -38,341
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -56,905
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,796,231
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 865
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 865
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,795,366
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 28,665
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 28,665
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,100,073
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,108
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 835
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,395
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,655,290
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 589,501
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,782
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 530,719
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 50,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 500,262
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 184,999
D. Služby (účtová skupina 51) 75,781
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 44,837
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 33,538
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 11,096
4. Sociálne náklady (527, 528) 203
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 410
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 147,766
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 147,766
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 46,469
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 89,239
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 278,721
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 11
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 11
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143,275
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 138,808
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 138,808
O. Kurzové straty (563) 116
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,351
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -143,264
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -54,025
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -56,905
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015