Vytvoriť faktúru

DD AUTO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DD AUTO
IČO 35734396
DIČ 2020242312
IČ DPH SK2020242312
Dátum vzniku 08 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DD AUTO
Popradská 80
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 579 001 €
Zisk 51 970 €
Aktíva 438 366 €
Vlastný kapitál 68 390 €
Kontaktné informácie
Email ddauto@ddauto.sk
Webová stránka http://www.ddauto.sk
Phone(s) +421221292002, +421221292005, +421245524661
Fax(es) 0245524661
Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 549,568
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 56,069
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 56,069
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 56,069
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 488,111
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 302,016
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,672
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 298,344
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 36,399
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 36,078
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 36,078
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 321
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 149,696
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 87,821
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 61,875
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,388
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,623
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,472
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 293
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 549,568
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 120,360
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,278
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,278
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 53,784
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 53,784
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,970
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 427,899
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 15,377
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 13,023
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,354
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 408,540
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 209,825
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 209,825
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 154,990
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 6,577
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,909
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,101
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,138
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,982
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,482
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,309
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,309
Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,579,053
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,579,001
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,535,930
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 35,591
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,480
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,505,629
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,081,556
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 51,211
D. Služby (účtová skupina 51) 218,424
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 120,363
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 85,413
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 30,029
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,921
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,047
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,849
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,849
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,014
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,165
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 73,372
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 220,330
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 52
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 52
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 52
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,860
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,615
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,615
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,245
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,808
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,564
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 17,594
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 17,594
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 51,970
Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 04.09.2015