Vytvoriť faktúru

Pro Ren - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Pro Ren
IČO 35734469
DIČ 2021323348
IČ DPH SK2021323348
Dátum vzniku 09 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Pro Ren
Tomášikova 3/A
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 125 862 €
Zisk -26 320 €
Aktíva 292 378 €
Vlastný kapitál 103 602 €
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 555,350
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 453,783
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 453,783
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 76,999
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 203,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 173,784
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 99,245
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 15,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,000
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 37,755
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 18,936
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,936
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,819
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,490
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,281
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 35,209
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,322
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,322
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 555,350
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,536
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,638
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 1
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 8,630
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,149
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 87,757
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -93,906
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -26,320
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 571,886
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,113
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 570,182
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,788
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,788
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 560,685
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,232
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,781
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 701
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -5
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 591
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 591
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 125,865
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 125,862
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 125,862
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151,080
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 21,761
D. Služby (účtová skupina 51) 41,865
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 83,229
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 61,472
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,002
4. Sociálne náklady (527, 528) 755
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 679
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,546
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,218
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 62,236
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 143
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 143
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -141
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -25,359
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -26,320
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.07.2016