Vytvoriť faktúru

Erste Group Immorent Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Erste Group Immorent Slovensko
IČO 35734507
DIČ 2020269339
IČ DPH SK2020269339
Dátum vzniku 10 Decembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Erste Group Immorent Slovensko
Tomášikova 48
83252
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 565 420 €
Zisk -9 952 050 €
Aktíva 61 022 091 €
Vlastný kapitál 1 795 889 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0248629911
Fax(es) 0248627222
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 91,178,862
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 62,814,947
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 133,431
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 2,972
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 130,459
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 62,638,241
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 29,109,629
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,953,253
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 6,339,298
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,236,061
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 43,275
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 43,275
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,270,251
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 22,972,681
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 22,972,681
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,680,749
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 89,593
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,593
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 403,964
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,187,192
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,616,821
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,634
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,609,187
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 93,664
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,024
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 85,640
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 91,178,862
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,282,215
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 690,435
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 690,435
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 13,185,089
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 69,044
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 69,044
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,274,733
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,274,733
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,952,050
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101,113,067
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,911,352
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 506,960
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 437,367
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,233
12. Odložený daňový záväzok (481A) 964,792
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 89,089,010
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 4,731,314
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 278,170
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 278,170
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,091,051
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 358,660
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,433
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 94,864
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 60,864
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 34,000
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,286,527
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 348,010
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 69,506
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 250,253
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 28,251
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,033,716
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 22,565,420
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 10,237,369
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,471,801
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 324,546
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,497,879
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,825
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 31,963,181
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 10,237,369
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 147,377
D. Služby (účtová skupina 51) 996,171
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 536,943
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 404,252
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 123,885
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,806
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 588,304
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,881,464
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,881,464
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 11,000,000
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,495,866
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -16,950
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 96,637
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,397,761
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,652,799
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 844,594
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 833,056
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,101
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 831,955
XII. Kurzové zisky (663) 11,538
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,822,268
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,799,745
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 1,726,231
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 73,514
O. Kurzové straty (563) 12,203
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,320
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -977,674
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -10,375,435
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -423,385
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,103
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -426,488
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -9,952,050
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:35734507 DIČ: 2020269339 IČ DPH: SK2020269339
 • Sídlo: Erste Group Immorent Slovensko, Tomášikova 48, 83252, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Decembra 1997
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Malík Ľ. Zúbka 29 Bratislava 841 01 01.03.2003
  Ing. Tomáš Velemínský Bratří Čapků 22 Praha 10 101 00 Česká republika 01.11.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Erste Group Immorent International Holding GmbH 690 435 € (100%) Viedeň 1060 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.11.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Velemínský Bratří Čapků 22 Praha 10 101 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.11.2014
   12.11.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Brigitte Bruckmüller Fürthweg 12/3/3 Viedeň 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.03.2012
   01.04.2014Nové predmety činnosti:
   prieskum trhu a verejnej mienky
   administratívne práce
   organizovanie kurzov, školení a seminárov
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   05.04.2012Nový štatutárny orgán:
   Mag. Brigitte Bruckmüller Fürthweg 12/3/3 Viedeň 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.03.2012
   04.04.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Melinda Budai Langackergasse 30/a Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.12.2011
   22.12.2011Nový štatutárny orgán:
   Melinda Budai Langackergasse 30/a Viedeň 1190 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.12.2011
   21.12.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Renate Tomaschek Pfeilgasse 18 Viedeň 1080 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   01.01.2011Nové obchodné meno:
   Erste Group Immorent Slovensko s. r. o.
   Noví spoločníci:
   Erste Group Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Renate Tomaschek Pfeilgasse 18 Viedeň 1080 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.01.2011
   31.12.2010Zrušené obchodné meno:
   IMMORENT Slovensko s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Iliana Schmatelka Muthsamgasse 3/24 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2009
   01.09.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 48 Bratislava 832 52
   31.08.2010Zrušené sidlo:
   Obchodná 43 Bratislava 811 06
   12.08.2009Nový štatutárny orgán:
   Mag. Iliana Schmatelka Muthsamgasse 3/24 Viedeň 1140 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.06.2009
   11.08.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Johann Uitz Troststrasse 76/3 Viedeň 1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.10.2008
   04.10.2008Nový štatutárny orgán:
   Mag. Johann Uitz Troststrasse 76/3 Viedeň 1100 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.10.2008
   03.10.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groiss Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.09.2004
   06.08.2005Nové sidlo:
   Obchodná 43 Bratislava 811 06
   05.08.2005Zrušené sidlo:
   Nám. SNP 1 Bratislava 811 06
   07.10.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Groiss Pod Zlatým brehom 23 Nitra 949 01 Vznik funkcie: 01.09.2004
   06.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mag. Harald Trinkl Faulmanngasse 5-6 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.07.2002
   30.09.2004Nové predmety činnosti:
   obstarávateľská činnosť spojená so správou a prenájmom nehnuteľností
   reklamná, inzertná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   Noví spoločníci:
   Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   29.09.2004Zrušeny spoločníci:
   Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   19.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Malík Ľ. Zúbka 29 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 01.03.2003
   18.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Mihalovič Holíčska 18 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.06.2001
   09.01.2003Nové sidlo:
   Nám. SNP 1 Bratislava 811 06
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Mihalovič Holíčska 18 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 01.06.2001
   Mag. Harald Trinkl Faulmanngasse 5-6 Viedeň 1040 Rakúska republika Vznik funkcie: 23.07.2002
   08.01.2003Zrušené sidlo:
   Nám.SNP 1 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Foltýn 396 Láb 900 67 Skončenie funkcie: 23.07.2002
   Mgr. Ladislav Mihalovič Holíčska 18 Bratislava 851 05
   18.06.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Foltýn 396 Láb 900 67 Skončenie funkcie: 23.07.2002
   Mgr. Ladislav Mihalovič Holíčska 18 Bratislava 851 05
   17.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mag. Harald Trinkl Margaretenstrasse 88-90 Viedeň 1050 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : 1517 Boldog
   10.04.2001Nové sidlo:
   Nám.SNP 1 Bratislava 811 06
   09.04.2001Zrušené sidlo:
   Hlavné nám. 3 Bratislava 811 01
   04.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korvín Lipského 2 Bratislava 841 01
   11.12.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   10.12.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.04.1999Noví spoločníci:
   Immorent International Holding GmbH Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korvín Lipského 2 Bratislava 841 01
   Mag. Harald Trinkl Margaretenstrasse 88-90 Viedeň 1050 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : 1517 Boldog
   11.04.1999Zrušeny spoločníci:
   LIBUSSA - Immorent Grundvewertungsgesellschaft m.b.H. Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Korvín Lipského 2 Bratislava 841 01
   Mag. Harald Trinkl Margaretenstrasse 88-90 Viedeň 1050 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 491/1 Bratislava
   05.05.1998Nové sidlo:
   Hlavné nám. 3 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mag. Harald Trinkl Margaretenstrasse 88-90 Viedeň 1050 Rakúska republika dlhodobý pobyt na území SR : Hurbanovo nám. 491/1 Bratislava
   04.05.1998Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   10.12.1997Nové obchodné meno:
   IMMORENT Slovensko s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   prenájom a leasing priemyselného a spotrebného tovaru
   prenájom a leasing nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených s prevádzkou nehnuteľností
   prenájom a leasing motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   LIBUSSA - Immorent Grundvewertungsgesellschaft m.b.H. Windmuhlgasse 22-24 Viedeň 1060 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Korvín Lipského 2 Bratislava 841 01