Vytvoriť faktúru

KRAMART - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KRAMART
IČO 35734523
DIČ 2021350837
IČ DPH SK2021350837
Dátum vzniku 24 Novembra 1997
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KRAMART
Fraňa Kráľa 1
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 185 655 €
Zisk 28 339 €
Aktíva 539 538 €
Vlastný kapitál 200 255 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903954111, +421918225333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 236,972
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 40,834
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 40,834
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 40,834
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 194,012
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 426
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 26
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 400
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 96,187
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 96,187
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 51,770
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 44,215
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,215
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,555
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 45,629
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,037
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 43,592
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,126
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,126
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 236,972
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 228,594
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 192,952
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 192,952
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,339
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,378
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 112
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 112
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,919
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,553
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,553
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 336
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 204
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,674
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 152
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 700
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 700
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 647
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 505,734
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 185,655
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 184,035
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,620
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 141,778
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,446
D. Služby (účtová skupina 51) 60,721
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,274
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,825
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,794
4. Sociálne náklady (527, 528) 655
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 640
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,116
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,116
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,581
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 43,877
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 95,868
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 320,079
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 320,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 72
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 321,420
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 320,000
O. Kurzové straty (563) 582
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 838
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,341
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,536
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 14,197
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 14,197
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,339
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015